Udbygning af Jonstrup Skole
Program for udbygningen

 


 

Jonstrup '89s rolle i skoleudviklingen

Jonstrup '89 har bakket forældre og borgere op som grundlag for Byrådets beslutning om - endelig - at frigive midler til Jonstrup Skoles udbygning. Her ud over har Jonstrup '89 ikke intentioner om indflydelse på skolens behovsafklaring eller på programmering af skolenes lokale- og arealbehov. Og naturlgvis heller ikke på skolens pædagogiske grundlag. Omkring disse forhold er nuværende og kommende forældre repræsenteret ved skolebestyrelsen.

Og så kan vi alligevel ikke undslå at rejse forslag til skolens udbygning og indhold, som du kan læse herunder.

Jonstrup '89s fokus med selve byggeriet er at sikre gode, fleksible rammer, som også kan favne borger- og foreningslivet i bydelen, - rammer som politikere og forvaltning gennem byudviklingen i Jonstrup, herunder Sydlejren, ikke hidtil har villet tilgodese bydelen med.

Desuden vil Jonstrup '89 følge de planmæssige beslutninger under hensyntagen til områdets bevaringsværdige kulturmiljø omfattende bygninger og parkanlæg med bl.a. Filosofgangen.

Og endelig vil Jonstrup '89 være meget observant på selve byggeprocessens påvirkning af vores lokalmiljø og nabogener. 

"Landsbyskolen" som bydelens samlingspunkt

Det er Jonstrup '89s målsætning at sikre både de nye og de ombyggede bygningers anvendelse for civilsamfundet uden for skoletid. Det gælder både 0. - 3. klasseskolens og 10. klasseskolens lokaler. Derfor skal de hensyn, som dette afføder, tilgodeses i udbudsprogrammet. 

Vi har mødt politisk forståelse herfor, omend dette hensyn ikke er del af af de formelle politiske beslutninger. Den forvaltningsmæssige vinkel på byggesagen er imidlertid målrettet skolens egen brug af bygningerne. Om nødvendigt depotplads til foreninger er det indtil videre udmeldt, at disse kan disponere over et skab.

Jonstrup Skole som reel bæredygtigt byggeri

Jonstrup '89 har fremlagt forslag til, at Jonstrup Skole såvel ved sin udbygning som sit indhold skal markere sig som et eksempel for reel bæredygtighed. Det er vores opfordring, at Furesø kommune skal efterleve egne ambitioner og beslutninger på klimadagsordenen jfr. "Furesø på forkant" og ikke blot at vælge bygningsreglementets fællesnævner.

Skolen som klima- og miljøpædagogisk krumtap

Furesø kommunes Klimaplan satser på at aktivere skoleeleverne til høj klimafaglig bevidsthed og uddannes til 'klimaambassadører. Denne uddannelsesmæssige ambition ser vi gerne underbygget med udbygningen af Jonstrup Skole. Netop placeringen i Jonstrup, hvor følsom natur og biodiversitet ligger lige uden for klasselokalet, vil være oplagt til at etablere et klima- og miljøpædagogiske læringscenter.

Skrivelse til  Byråd og forvaltning

Jonstrup '89 har formuleret disse programpunkter i skrivelse af 10. februar 2024, som du kan læse her. Svaret fra Byråd og forvaltning er, at vort input vil blive drøftet på et følgegruppemøde. Dette afventer fortsat.

Jonstrup '89 - 23. juni 2024