Furesø kommunes Center for By og Miljø hutler sig videre og forsøger i modstrid med lokalplanens bestemmelser og uden nærmere begrundelse at hjælpe HusCompagniet videre med byggeriet på Søndre Vagt .

Byggetilladelsen fra marts 2021 tager forbehold for udstykningens lovlighed (!). Og så opdagede forvaltningen i april 2021 - efter at have givet byggetilladelse - at byggeriet er i strid med lokalplanen (hovsa), hvilket Jonstrup '89 orienterede om for mere end et år siden. Det betyder, at kommunen nu har måttet dispensere fra udstykningsprincipperne, - og giver reelt Jonstrup '89 ret i indsigelserne.

Problemet er så bare, at kommunen ikke kan dispensere fra udstykningsprincipper og på ingen måde har begrundet hverken behov eller grundlag herfor. I samråd med Furesø By & Land har vi besluttet at klage over dispensationen. 

Vi vedhæfter både Byrådets dispensationsbeslutning og vor udkast til klage.

Du kan kommentere udkastet til klage inden 14. juni 2021 til bos@jonstrup89.dk. 


HusCompagniets ansøgning om dispensation fra lokalplanens udstykningsbestemmelser


De to udstykningsprincipper - reduceret.jpg


Update 3. maj 2021:

Furesø kommunen fremsendte 28. april 2021 naboorientering, hvori HusCompagniet beder om dispensation til af fravige lokalplanens udstykningsprincipper. Naboorienteringen kan læses HER. Den ønskede fravigelse fra lokalplanens bestemmelser vil betyde, at HusCompagniet kan undlade at opfylde lokalplanens princip om fællesarealer i bebyggelsen, - et princip som er centralt for lokalplanen og som er aftalt mellem Jonstrups borgere og kommunen ved lokalplanens godkendelse i 2015.

Udstykningsprincippet om skellinjer i flugt med byggeriets gavle, som HusCompagniet hermed ønsker dispenseret, er indeholdt som "Anbringende nr. 6" i J89s klagesag i Planklagenævnet.

J89 har udarbejdet udkast til indsigelse/høringssvar, som kan læses HER. Med dette opslag ønsker J89 at indhente medlemmernes holdning til høringssvaret med henblik på evt. at korrigere teksten for at sikre mandat til fremsendelse.

Har du i mellemtiden glemt klagesagens hovedpunkter, kan du hurtigt orientere dig på pixi-udgaven, der kan læses HER

PS: Det er meget 'alternativt' at kommunen udsender nabohøring om dispensationsanmodning efter meddelelse af byggetilladelse. Især i en situation som denne, hvor præmissen har været erkendt i lang tid. 

VIGTIGT:  J89 modtager meget gerne din holdning til høringssvaret på bos@jonstrup89.dk eller under opslaget på foreningens facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/133271193434941). J89 skal have din tilbagemelding senest lørdag 8. maj 2021.


Update 31. marts 2021:

Med naboorientering af 12. februar 2021 søgte HusCompagniet om dispensation fra lokalplanen til at overskride bygningsreglementets støjkrav fra varmepumpeanlæg. Efter J89s indsigelser herimod blev ansøgning og naboorientering trukket tilbage.

15. marts 2021 modtog J89 afslag fra Planklagenævnet på at tillægge vores klagesag opsættende virkning under henvisning til, at nævnet ikke finder grundlag til at "fravige reglen om, at en klage ikke har opsættende virkning". 

17. marts 2021 modtog HusCompagniet byggetilladelse til 26 rækkehuse. Tilladelsen omfattede uændret det projekt, som er omfattet af klagesagen. Tilladelsen indeholder dog en nedrivningsklausul, hvorfor HusCompagniet skal acceptere at skulle nedrive byggeriet, hvis udstykningen ikke kan godkendes af Geodatastyrelsen, eller hvis godkendelsen ikke overholder lovgivningen. J89 antager, at denne klausul skyldes klagesagen. Se byggetilladelsen her.

31. marts 2021 supplerede J89 med bilag til klagesagen, primært ved aktoversigt med historik på Furesø kommunes afvisning af dialog og samarbejde omkring denne sag.


Kort 4.jpg


Update 29. januar 2021

Jonstrup ’89 har siden januar 2020 forgæves anmodet Furesø kommune om dialog i udviklingen af Søndre Vagt-området med henblik på at søge lokalplanens formål og principper overholdt. Kommunen har afvist og negligeret Jonstrup ’89s anmodninger og har nu i princippet godkendt HusCompagniets projekt, som også har kunnet læses i Furesø Avis 13. januar 2021.

Efter drøftelse med advokat med speciale i planlovgivningen er Jonstrup ’89 bekræftet i, at projektet afviger væsentligt fra og er i strid med lokalplanens formålsbestemmelse og udstykningsprincipper. På det grundlag har Jonstrup ’89 d.d. indsendt endelig klage over byggeriet til Planklagenævnet. Klagen kan læses i sin helhed her.

Jonstrup '89s indsigelse fra januar 2020 kan læses her

Jonstrup '89s indsigelse fra oktober 2020 kan læses her

Jonstrup ’89 modtager fortsat - og med tak - henvendelser, der støtter op om bestræbelserne på at sikre lokalplanen overholdt.


Til de mange, der skal med bil ud af og ind til Jonstrup, kan vi fortælle, at 'omløbstiderne' på lysreguleringen afstemmes bedst muligt med behovet. Vi har modtaget orientering fra kommunens anlægsafdeling, hvorfra bl.a. følgende fremgår:

Arbejdet starter på mandag den 23. november, og vi regner med at være færdige i starten af marts 2021.

Vi går i gang med fase 1, som er hele den side som vender ind mod Walgerholm industriområde. På denne strækning skal vejen udvides lidt og busstoppestedet skal flyttes til en ny position og der laves et fortov frem til stoppestedet. I forbindelse med dette arbejde vil de to eksisterende busstoppesteder ”Jonstruphøj” blive flyttet længere ned mod Jonstrupvænge.

Vi går ikke i gang på den anden side af vejen, før vi har fået alle vores tilladelser og godkendelser eller før vi har indgået den endelige aftale om køb af lidt jord.

Vi etablerer rundkørslen for at få sat hastigheden ned på Jonstrupvangvej og for at få en mere smidig afvikling af trafikken i krydset, særligt da den sydlige del af flyvestationen er ved at være udbygget og der kommer flere og flere biler der skal den vej ud. Dertil er et af hovedformålene at gøre krydsningen af Søhusvej mere sikker for cyklister langs Jonstrupvangvej.

I byggeperioden vil der blive opsat lyssignaler på Jonstrupvangvej og Søhusvej, fordi den ene vejbane  på Jonstrupvangvej vil blive spærret. Vi ved at det kan give generende køer på Jonstrupvangvej, særligt i myldretrafikken om morgenen og muligvis også om eftermiddagen. Vi  overvåger trafikken i perioder og optimere lysreguleringen løbende for at forsøge at nedsætte kødannelser. For at undgå for meget kødannelse vil vi også opfordre folk til at køre en anden vej, hvis  det er muligt.


Header for opslag - reduc.jpg

 

Til medlemmer af Jonstrup '89 og borgere i bydelen:

Land Development A/S fremlagde i efteråret 2019 bebyggelsesplaner for 'den forurenede byggegrund' ved den tidligere Sydvagt til Flyvestationen. I drøftelserne med Land Development var det J89s ambition at sikre lokalplanens bestemmelser opfyldt under samtidig hensyntagen til de nærmeste naboer, Bringehusene. Land Developments oplæg til bebyggelsesplaner enten overholdt ikke lokalplanen eller fremstod som monoton stangbebyggelse (kaldet 'Berlinmuren') imod Bringehusene. J89s bestyrelse reagerede med skrivelse til Furesø kommunes forvaltning "By og Miljø" den 5. januar 2020, hvori vi redegjorde for lokalplanens bestemmelser og udbad os møde mht. fastlæggelse af principperne for grundens udstykning. Vi har endnu ikke hørt fra forvaltningen desangående, men kan konstatere, at grundstykket i mellemtiden er overdraget HusCompagniet A/S for udvikling med opstilling af udstillingsplaket og salgsannoncer. Men også HusCompagniets bebyggelsesplan afviger markant fra lokalplanbestemmelserne, hvilket vi skriftligt meddelt forvaltningen ultimo september. Vi har med uddybende skrivelse af 11. oktober 2020 nærmere redegjort for de lokalplanmæssige overskridelser, som vi ser i HusCompagniets projekt. Skrivelsen kan læses her.

I forarbejderne til til Lokalplan 119 samarbejdede grundejerforeninger, enkeltborgere, påtaleberettigede foreninger og J89 med forvaltningen om planens indhold og karakteren af bydelens udbygning. Det er resultaterne af dette arbejde, som J89s bestyrelse med denne henvendelse til kommunen og evt. opfølgende aktiviteter vil fastholde, da vi mener, at lokalplanen på netop denne grund indfrier mange af bydelens kvaliteter.. 

Vi skal opfordre alle i bydelen til at tilkendegive jeres holdning og vurdering af situationen. Vi åbner et opslag på Facebooksiden 'Jonstrup 89', som vi følger og vil tage til indtægt som vort mandat, og som muligvis kan resultere i corvid19-reguleret bydelsmøde om situationen. Temaet er klart: Skal vi fastholde lokalplanens overholdelse, skal vi samarbejde med forvaltningen om dispensationsmulighed (som skal i høring), eller skal vi give developere frit spil med udnyttelse af grunden?

Kommunen har p.t. ikke rørt på sig mht. borgerinddragelse om ændret udnyttelse af grunden. Vi prøver på denne måde at engagere og inddrage medlemmer og borgere i vores pejling af muligheder for udnyttelse af grundstykket.    

2020-10-11 - til Furesø - HusCompagniets udstykning 'Søndre Vagt' - FINAL-merged.pdf


Jonstrupsamlingens Venner
Søndag den 4. oktober 2020 kl. 14
”Jonstrup fra boplads til by – Historien hugget i sten”
Per K. Larsen, formand for Jonstrup 89 og leder af projektet, hvor 21
vandreblokke er udhugget af kunstneren Olav Johannisson, fortæller om
Jonstrupegnens nye stenmonument, dets tilblivelse og beslutninger undervejs.

Se mere ved at klikke på billede (PDF fil)

Jonstrup i sten2.jpg

0 Comments Read full post »


Søndag den 6 september 2020Jonstrupsamlingens Venner

 Søndag den 6. september 2020 kl. 14

Skolehistorie – hvordan og hvorfor?

0 Comments Read full post »

Find din slægt

August 9, 2020

Jonstrupsamlingen holder et arangement 16/8 Find din slægt i Jonstrup 

 JonstrupsamlingenLogo.jpg

Se mere om arangementet 

0 Comments Read full post »

Lige nu er der fuld gang i byggeri af boliger på flyvestationen. Gamle hangarer får nyt liv, der anlægges veje og søer. Der graves sten frem, som isen efterlod for mere end 15.000 år siden. Stenene fødte ideen: at fortælle egnens historie i en tidslinje fra istiden til nu. På kort tid var der sammensat en projektgruppe af kyndige folk fra Jonstrupsamlingen, Værløseegnens historiske forening og Jonstrup 89. Furesø Museum hjalp med gode råd. Finansieringen, i alt kr. 100.000, kom fra FREJA, Furesø kommune, Fonden for Oldtidsstier og Jonstrup 89. Projektet startede september 2019.

0 Comments Read full post »