Antenne på skolens skorsten.jpg

Radioantenner på Seminariebygningerne

J89 modtog 10. januar 2024 Furesø kommunes dispensation til opsætning af radioantenner på Seminariebygningernes skorsten. Læs dispensationen her,

Dispensationen er tidsbegrænset til 10 år, i hvilken periode Furesø Vandforsyning skal forsøge at finde andre placeringsmuligheder. Hertil skal nævnes, at J89 i forbindelse med naboorienteringen  præsenterede Furesø Vandforsyning for to tilgængelige masteplaceringer i området.

Læs dispensationsansøgning og J89's høringssvar her
L
æs J89s opfølgende skrivelse til Furesø Vandforsyning her

 


Jonstrup Skole

February 10, 2024

Udbygning af Jonstrup Skole.jpg

J89 appellerer til klimaambitiøs udbygning af Jonstrup Skole samt forberedelse til borger- og foreningsbrug.

Jonstrup fejrede det som en sejr, at Byrådet ved budgetforhandlingerne i 2023 valgte ikke at udskyde Jonstrup Skoles udbygning, men at færdiggøre skolen inden 2027. J89 har sendt ønske om samarbejde om udbygningen til Byrådet, som du kan læse her. Henvendelsen appellerer til, at skolen etableres under hensyntagen til borgernes og foreningernes anvendelse uden for skoletid, og appellerer til en reel klimaambitiøs tilgang i såvel disponering som proces. Samtidig med fremsendelse af henvendelsen, er økonomiudvalgets beslutningsoplæg til Økonomiudvalgsmøde 21. februar 2024 lagt på kommunens mødekalender, - kan læses her.

Som det fremgår, er der høj grad af sammenfald imellem papirerne, hvortil J89 dog appellerer til skærpede klimakrav og multianvendelige bygninger. Som udgangspunkt giver det et positivt grundlag for samarbejde.

Ud over skolens anvendelse vil samarbejdet også omfatte disponering af skoleudvidelsen, udarbejdelse af ny lokalplan og forhold omkring byggeplads mv.  


Udvidelse af Jonstrupvang

December 10, 2023

Udvikling af Jonstrupvang Bebyggelsen i samarbejde med borgerne og skolerne

Byrådets blev 23. november 2023 orienteret om, at Region Hovedstaden, CP Danmark og Furesø kommune har indledt samarbejde om udvikling af Jonstrupvang Bebyggelsen. Du kan læse indholdet af samarbejdsaftalen her.

Jonstrupvang Bebyggelsen var et ’fyrtårn’ for borgere med cerebral parese, da det blev opført i 1970’erne. Behovet for udvidede tilbud er dog øget, boligerne er blevet for små og bygningerne slidte. Planerne er at bygge på det grønne område mod nord, opføre nyt byggeri mod syd (hvor bygningerne for Plejehjemmet Søndersø ligger nu) og nedrive selve Jonstrupvang Bebyggelsen og genopføre det som nyt byggeri. Se luftfoto herunder.

Samarbejdsaftalen præciserer, at planerne skal udvikles i samarbejde med lokalsamfundet og skolerne i bestræbelserne på at imødekomme nogle af de behov for faciliteter, som efterspørges.

2023-12-10 - Udbygningsplaner.jpg

Idéen om udviklingssamarbejdet blev fremlagt af viceborgmester Bettina Ugelvig på borgermødet i Jonstruphus 15. november 2022. Siden er bebyggelsens behov og program konkretiseret, og på møde 4. december 2023 bekræftede Jonstrup ’89 at tage positivt imod invitationen til samarbejdet. Læs mere i Alt om Furesø

Kun omridset af et egentligt byggeprogram foreligger p.t. Det antages, at byggeriet sideløbende med en lokalplanproces udbydes i totalentreprise og opføres over en årrække i 2025-30. Jonstrup ’89 vil ud over faciliteter til lokalområdets behov argumentere for et byggeriet med høj klima- og miljøprofil.

Jonstrup ’89 har tilbudt at organisere lokalområdets arbejdsgruppe. Kontakt os gerne på bestyrelse@jonstrup89.dk


Fredskov ved Perimetervejen

November 27, 2023

Naturpleje langs perimetervejen.jpg

Træfældninger og naturpleje på Perimetervejen

Driftsgården har for nylig overtaget driften af Perimetervej og har planlagt et større indgreb med fældning af risikotræer og træer/buske gennem fredskoven, der vil være et problem i forhold til sikkerhed og for at kunne holde frirumsprofil på vej og cykelsti.

Anna Bodil Hald (J89) har 22. november 2023 sammen med overgartner Christina Kastrup Madsen og hendes kollega Jakob Rein (begge Furesø Kommune) besigtiget træer og buske på strækningen. Der står en del døde og halvdøde birk, bl.a. pga. påfyld med jord ifm. vejarbejdet, men også pga. selve belægning af vej/cykelsti/gangsti, som hæmmer luft mv. til rødderne.   

Der var enighed om at fælde en del af birketræerne både mod syd og mod nord grundet risiko for væltede træer på vejen.

Mange træer og buske er i forbindelse med vejarbejdet beskåret helt forkert. De hælder ud mod vejen og bliver et årligt problem for fremkommeligheden. Det blev besluttet at fælde/skær en del af dem i bund.

Dertil skæres en del opvækst af vedplanter i bund på den soleksponerede vejkantskrænt længst mod øst. Mange af dem holdes nede i forbindelse med fremtidig vejkantslåning i begyndelsen af maj. Dog uden at der kommer en skarp gennemgående skillekant.

Brombær skæres tilbage.

Der var enighed om, at der bliver plantet vedplanter ind hist og pist på sydsiden: eg, naur, fugle-kirsebær, benved, birk mv. og et par steder med lind. Tjørn og mirabel mfl. kommer af sig selv. Mange steder er der nemlig underskov af vedplanter på vej op.

Stammer bliver liggende, mens småt for det meste fjernes.

Arbejdet bliver igangsat så hurtigt, Furesø kommune kan få det aftalt med en entreprenør. Formentlig i indeværende år.

 

v. Anna Bodil Hald


Underskrifter for ny Jonstrup Skole.jpg

Underskrifter for udvidelse af Jonstrup Skole 

Forvaltningen anbefalede, at udbygning af Jonstrup Skoles skulle udskydes til 2030'erne. En stor deputation af borgere med plakater, løbehjul og børnecykler ville det anderledes og mødte politikerne ved det afgørende byrådsmøde. Politikerne ville det også anderledes. Og udbygningen blev besluttet.

Borgerne i Jonstrup ønskede byggeriet fremmet for at kunne møde den store årgang i 2027 og iværksatte en underskriftsindsdamling med det formål, hvor flere end 300 borgere i Jonstrup fulgte opfordringen. Politikerne fulgte målsætningen, og beslutningen blev en projekterings- og byggeproces i 2024-2026.

J89 har kvitteret Byrådet for processen med et åbent brev og ser frem til et konstruktivt samarbejde om udbygningen. Se brevet her


Møde med Louise Piester.jpg

Årsmøde med Center for By og Miljø v. centerchef Louise Piester

Jonstrup '89 og center for By og Miljø afholder et årligt møde for opdatering på udviklingen i Jonstrup og for status på igangværende sager. 2023-mødet blev afholdt 25. oktober. 

J89's agenda kan du læse her og bilagene her.

Forvaltningen udtrykte lydhørhed for tanken om, at Bus 153 skal køre til Propelvej, og for fremme af de besluttede trafiksikkerhedstiltag omkring Jonstrup Skole. Louise tog nogle afklaringer 'med hjem', men ellers var det så'n som så'n med fremskridt på den fælles agenda.   

Vi vil udarbejde et kort notat fra mødet


Bus 153

October 3, 2023

 Bus i Sydlejren.jpg

Bus 153 er nu i høring til 17. oktober 2023, læs her.  J89's høringsbrev vil præcisere, at NMG-udvalget i 2019 besluttede, at der skal etableres stoppested ved stien mellem Bringevej og Perimetervejen, hvilket ikke er med i høringen. 

Beboere i Filmhusene ønsker mulighed for stoppested ved Propelvej, da det planlagte stop ved Gammelvad ligger langt fra de yderste boligklynger. 

J89 er ikke klar over, om Bus 153 skal erstatte skolebussen. I givet fald vil J89 argumentere for, at morgenkørslen koordineres med daglig skolestart. 

Vi er super glade for, at Sydlejren endelig får mulighed for reel kollektiv transport. Men en frekvens på én afgang/time er ikke specifik attraktiv, og vi er derfor bekymret over, at det vil sløre det reelle potentiale ved en buslinje til Sydlejren. Nu må det bestå sin prøve, og vi ønsker buslinje 153 al rygvind, og satser på, at de videre forhandlinger med Ballerup vil muliggøre 20 min-drift inden for kortere tid. 

13. oktober 2023:
Læs udkastet til høringssvar her


Antenne på skolens skorsten

September 30, 2023

Antenne på skolens skorsten.jpg

Jfr. tidligere opslag på facebook, ansøger Furesø Vandforsyning a.m.b.a om tilladelse til at opsætte antenner på Jonstrup Skoles skorsten. Antennerne er del af den digitale omstillingen af vor vandmåling. Læs her

Bygningerne er imidlertid bevaringsværdige, og som udgangspunkt kræver ændringer - i hvert tilfælde udvendige - en arkitektonisk og byrumsmæssig vurdering. J89 har derfor gennem flere år presset kommunen for at få bygningerne SAVE-klassificeret, men vi er gentagne gange holdt hen med, at det koster penge og derfor kan vente indtil, der skal 'ske noget' med bygningerne. J89 har selv indhentet tilbud på klassificering, som ikke er imødekommet af kommunen.

Det kan diskuteres, hvorvidt de højglanspolerede hvide antenner på skorstenen vil være diskrete, flotte eller skæmmende, men indiskutabelt repræsenterer de en ændring på bygningen. Der 'sker noget' med bygningen.

Skorstenen er ikke original, men opført i tilpasset stil. Men det skal også indgå i vurderingen, om skorstenen bevares for eftertiden ifm. skift til fjernvarme. 

Telia søgte i 1997 tilladelse til opsætning af mobilantenner på skorstenen, men fik afslag. Vi kender ikke baggrunden herfor.

Desuden findes master i området, som muligvis med god ret kan repræsentere alternativer til skolens skorsten i en situation, hvor bevaringskalssifikation for bygningen ikke er tilvejebragt. 

Har du kommentarer, kan du skrive til bestyrelse@jonstrup89.dk eller på facebook.

6. oktober 2023:
Endeligt høringssvar kan læses her


Budgetaftale

September 22, 2023

Budget for 2024:
Jonstrup Skole udvides og Bus til Sydlejren

Budgretaftale 2024-25.jpg

Byrådets partier har i enighed fastlagt tillægsbudget for 2024, som imødekommer behovet for Jonstrup Skoles udbygning og for hverdagsbus til Sydlejren. Du kan læse det her. Se også de positive politiske statements jfr. pressemeddelelsen her.

Der er endnu ikke udmeldt resulterende ændringer i anlægs- eller driftsbudgetter 2024-27. 

Stort tillykke til jer forældre og borgere, der sammen med Jonstrup '89 længe har arbejdet for sagen og som mødte talstærkt frem til Byrådets møde 30. august 2024. Når vi står sammen, kan ting lykkes.


Underskriftsindsamling for Jonstrup Skole

Banner til 'skriv under'.jpg

En forældregruppe har iværksat en underskriftsindsamling både til støtte for Byrådets beslutning om at påbegynde udbygning af Jonstrup Skole i 2024, og for at pålægge politikerne at sikre udbygningen gennemført hurtigst muligt. Jonstrup '89 støtter initiativet. Det haster med udbygningen, og vores målsætning er gennemførelse på max. 3 år for at imødekomme behovet fra det stadig stigende elevantal. Men også for at få fjernet den midlertidige pavillon på torvet hurtigst muligt.

Læs på opslaget her og tilslut dig med din underskrift på www.skrivunder.net.