Underskriftsindsamling for Jonstrup Skole

Banner til 'skriv under'.jpg

En forældregruppe har iværksat en underskriftsindsamling både til støtte for Byrådets beslutning om at påbegynde udbygning af Jonstrup Skole i 2024, og for at pålægge politikerne at sikre udbygningen gennemført hurtigst muligt. Jonstrup '89 støtter initiativet. Det haster med udbygningen, og vores målsætning er gennemførelse på max. 3 år for at imødekomme behovet fra det stadig stigende elevantal. Men også for at få fjernet den midlertidige pavillon på torvet hurtigst muligt.

Læs på opslaget her og tilslut dig med din underskrift på www.skrivunder.net.


Rev plejeplan i Sydlejren

September 11, 2023

Plejeplan Sydlejren.jpg

Ny høring med svarfrist 13. september 2023 om Plejeplan for Sydlejren er udsendt med Bilag. Læs Jonstrup '89 forslag til høringssvar her og kommentér gerne på bestyrelse@jonstrup89.dk

321 Comments Read full post »

Byrådsmøde 30. august 2023

September 11, 2023

Jonstrup Skole i permanente lokaler!

"Vi elsker Jonstrup Skole, men vi kan ikke være der"

Til hjemmesiden.jpg

Jonstrups forældre og børn var mødt frem til Byrådets møde den 30. august 2023, - eller i hvert tilfælde en stor del af dem var. Jonstrup Skole var på dagsordenen med forvaltningens anbefaling om at udskyde skolens udvikling til ind i 2030'erne. Fremmødet var en klar markering af, at anbefalingen var i klar modstrid med tidligere aftaler om, at skolen skulle udvikles over et kortere åremål, mens den midlertidige pavillon i Jonstrup bymidte tjener som aflastning.

Efter en dynamisk beslutningsproces vedtog Byrådet énstemmigt at afvise forvaltningens indstilling og beslutte, "at der i 2024 budgettet afsættes tilstrækkelige midler til at påbegynde den permanente løsning for 0. – 3. klasse i næste regnskabsår (2024) og dernæst sikre permanent løsning op til 5. klasse". Det var derfor en lettet forældrekreds, som kunne forlade rådhuset med en god fornemmelse i maven og en stor tak til de politikere og partier, som gik forrest. Budskabet er delt i aviserne. Partierne har efterfølgende tilkendegivet deres støtte til skolens udvikling på J89 facebook og i læserbreve jfr. her og her. Byrådets beslutningsdynamik fremgår af sidstnævnte. 

 

3 Comments Read full post »

Forvaltningen anbefaler:
Udskyd udvikling af Jonstrup Skole til 2030'erne

Visualisering af ny skolebygning.jpg

Kapacitetsanalysen for Lille Værløse Skole og Jonstrup Skole er nu færdiggjort og skal drøftes på møde tirsdag 15. august 2023 i Udvalget for Børn og Skole. Forvaltningens sagsfremstilling prioriterer et scenarie med en ny læringsfløj i Seminarieparken nord for Bygning 4 med samtidig ombygning af bygningerne 1, 3 og 4.

Det korte scenarie for om- og tilbygningen kan du læse her, og arkitektforslaget kan hentes her. Skolebestyrelsen støtter med enkelte bekymringspunkter projektet med et høringssvar, som du læser her. 

Men til trods herfor, anbefaler forvaltningen at skolens udvikling stilles i bero indtil videre. Igen er det uklarhed om 10. klasseskolen, der gør forvaltningen handlingslammet. Jonstrup '89 afdækker det politiske bagland mhp. at sikre en fremadrettet og målrettet proces mhp. at indfri politikernes tidligere beslutninger og forvaltningens prioriteringer om udvikling af skolen.

Løftebrud? Jonstrup '89 har sendt redegørelse til Udvalget for Børn og Skole om det fuldstændigt utilstedelige i forvaltningens anbefaling, som er et eklatant løftebrud og faneflugt fra alle aftaler med Jonstrups børnefamilier og borgere iøvrigt. Du kan læse redegørelsen her. Det er J89s vurdering, at der kan samles et stort politisk flertal, der går imod forvaltningens anbefaling.

Skolebestyrelsen forholder sig særdelses kritisk til forvaltningens anbefaling, og påpeger de lokalemæssige og kvalitetsmæssige mangler, som kendetegner Jonstrup Skole og FFO. Bestyrelsen påpeger, at den positive udvikling af skolen under ledelse af engagerede lærere og pædagoger vil lide skibbrud, hvis ikke faciliteter og lokaler opgraderes markant. Læs skolebestyrelsens kritik her

Byrådet har 1. behandling af kommunens budget 2024-27 på onsdag den 30. august 2023. Mødet er åvben og alle kan lytte med. Jonstrup '89 har tilsendt Byråd og Udvalget for Børn pog Skole denne besked som grundlag for budgetforhandlingerne. Det anlægsbudget, som er tildelt Furesø kommune i 2024, rummer + kr. 25 mio mere, end der p.t. er anlægsbudgetteret, og kommunens økonomi er med øgede personskatter og reduceret udligning forbedret med + kr. 90 mio. Vi ser derfor ingen økonomiske hindringer for at udvikle Jonstrup Skole NU.


Høring om gavlhegn på Langdyssegårdsvej 55

Hegn i Hangarhusene.jpg

J89 har modtaget Høring/Naboorientering om dispensatuion til hegn, som du kan læse her.

Det er J89s anbefaling, at hegn opstilles iht. grundejerforeningens ansøgte designforslag, som skal sikre en æstetisk styret udvikling af bebyggelsens uderum. Læs J89 udkast til høringssvar her


Plan og Agenda21-strategi - FURESØ PÅ FORKANT

Agenda21x.jpg

I dag var den udsatte høringsfrist for Furesø kommunes udkast til Plan- og Agenda21-strategi. Hent og læs J89s høringssvar her


Jonstrupvej 290

August 5, 2023

Høring - Jonstrupvej 290.jpg

Jonstrup '89 har modtaget naboorientering om opførelse af carport med integreret skur på ejendommen Jonstrupvej 290, hvilket kræver dispensation fra lokalplanen. Se høringen/naboorienteringen her. Find link til lokalplanen i ansøgningen.

Høringsfrist er mandag 21. august 2023, hvor Jonstrup '89 gerne modtager evt. bemærkninger i god tid forinden.

18. august 2023:
Jonstrup '89s udkast til høringssvar kan du læse her. Kommenter venligst på bestyrelse@jonstrup89.dk eller fb.
Furesø kommunes arkitekturpolitik tager udgangspunkt i "Arkitektur og Byrum"


Solpaneler på Vingesus

July 17, 2023

solceller på vingesus.jpg

Som led i Furesø kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2030 har kommunen ansøgt om dispensation til opsætning af solpaneler på Vingesus. Høringen/Naboorienteringen kan du læse her

Evt. input til J89 høringssvar bedes sendt til bestyrelse@jonstrup89.dk. Svarfrist for høringen er 10. august 2023.

10. august 2023
Der er ikke modtaget eksterne input til høringssvar, hvorfor svaret er udarbejdet af J89. Du kan læse høringssvaret her  


Varmepumper i Filmhusene

July 17, 2023

VArmepumper i Filmhusene.jpg

Ikano Bolig A/S har ansøgt om dispensation til opstilling af varmepumper i den næste etape af Filmhusene, som du kan se her. Dispensationen omfatter den inddækning af varmepumperne, som bygherre påtænker. Byggetilladelsen til selve bebyggelsen kan du finde her.

Høringsfrist er 26. juli 2023. Hvis du har input til J89s høringssvar, skal vi bede dig snarest sende dem til bestyrelse@jonstrup89.dk

18. juli 2023:
Se J89s udkast til høringssvar her

25. juli 2023
Læs J89s endelige høringssvar her. Tak for input.


2023-06-12 - Høring om hegn i Hnagarhusene.jpg

Furesø kommune har 9. juni 2023 udsendt naboorientering om dispensation til opsætning af fast hegn i skel mod grønne friarealer ved Langdyssegårdsvej 55. Læs naboorienteringen her

24. juni 2023:
J89s endelige hørinssvar kan læses her. Tak for indkomne bemærkninger. Tidligere udkast mv. i denne sag er nu nedtaget af hjemmesiden

1. august 2023
Dispensationsafgørelse fra Furesø kommune er et afslag til hegn i gavlskel, som ansøgt til Langdyssegårdsvej 55. Læs afgørelsen her.