Jonstrup ’89 til Byrådet:
Prioritér skolen i bydelens udvikling


Jonstrup som samlet byudviklingsområde har ikke været sammentænkt, hvorfor Byrådet i 2021 åbnede for en mulig projektgruppe vedr. ”En sammenhængende plan for Jonstrup med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.”.

Borgerprocesserne i bydelen igennem 2022 mhp. at samle og strukturere borgernes input hertil er samlet op i J89s notat ”Jonstrups udfordringer 2023-25. Med løsningsforslag til Furesø kommune”, som tidligere er offentliggjort, men som også kan læses her.

En kreds af borgere repræsenterende to grundejerforeninger, to almene boligafdelinger og fodboldklubben i Jonstrup (gul markering på figur herunder) opponerede imod notatets indhold og mener ikke, at processen har været transparent. Borgergruppen har i februar fremsendt skrivelsen ”Input til helhedsplan i Jonstrup” til Byrådet, som du kan læse her. 

 Klagere til J89.jpg

J89 erkender, at kommunens økonomiske situation nødvendiggør skarpe prioriteringer. I en replik til borgergruppens skrivelse indstiller J89 derfor til Byrådet at prioritere investering i Jonstrup Skole: En fremtidig skole af høj kvalitet for 0. – 3. klasse i de tidligere seminariebygninger. Du kan se J89s replik og indstilling til Byrådet her.


Generalforsamling 2023

February 19, 2023

Generalforsamling Jonstrup '89            grønt Logo.gif  

Reservér allerede nu torsdag 20. april 2023 kl. 19:00

Mød frem og tag del i debatten om din og Jonstrups fremtid, skoleudbygningen, Byens Hus, foreningslivet og vore trafikale udfordringer.

Forinden generalforsamlingen indkalder J89 alle husstande i Jonstrup til generalforsamlingen med invitation i alle bydelens postkasser.

Opdater dit medlemsskab eller bliv medlem ved indbetaling af årskontingentet for 2023 på kr. 50,- pr. husstand. Se kolonne til højre herfor.

Jonstrup '89s vedtægter finder du her 


Fremtidens Jonstrup

February 14, 2023

Billede1.png

Efter borgerundersøgelsen og borgermødet i foråret fulgt op med 'Jonstrup-Avisen', borgermødet og drøftelser med foreningerne i efteråret 2022 tegner sig et billede af bydelens behov mht. skole, fritidsaktiviteter, naturen, trafik, byudvikling mv. Mange ikke-sammenhænngende elementer og derfor ikke et udskilningsløb med lutter klare konklusioner og endelige prioriteringer, men derimod en samlende enighed om udfordringerne og den nødvendige retning for bydelens udvikling.

Du kan læse sammenfatningen i notatet her.

Notatet er udsendt til politikere og forvaltning som grundlag for det fremadrettede samarbejde om den helhedsplanlægning af Jonstrup, som fremgår af Byrådets konstitueringsaftale. 


Bygning 305

February 13, 2023

nord-vestlige hjørne.jpg

Bygning 305 er den sidste kommunale bygning i Jonstrup efter flyvestationen. Furesø kommune har som tidligere nævnt planer om at sælge den til kommerciel anvendelse.

En borgergruppe har arbejdet med idéen om at overtage bygningen og udvikle den, men har ikke fundet det økonomiske eller organisatoriske grundlag for selv at drive den på foreningsbasis. Derfor opfordrer Jonstrup ’89 i samarbejde med Grundejerforeningen For Fællesarealerne (GFFF) kommunen til at bevare bygningen i kommunalt ejerskab og indgå i et udviklingssamarbejde om bygningens fremtid som aktiv for bydelens borgere og for flyvestationens brugere.

Se nogle visioner her


Vejnavn til 'Orangerierne'

February 12, 2023

 Orangerierne.jpg

Furesø kommune udsendte i januar 2022 naboorientering med forespørgsel om navn til vejen, der fører til den nye bebyggelse 'Orangerierne' i Sydlejren.

Jonstrup '89 har indmeldt forslaget 'Tværbanen' som nyt vejnavn. Naboorienteringen og Jonstrup '89s begrundede forslag til vejnavn kan du læse her


En borger i Hangarhusene ønsker at oplægge solceller på sit sydvendte hustag. Udvalget for By og Plan besluttede på sit møde 7. februar 2023 at dispensere fra Lokalplan 121's bestemmelse om bygningsintegration. Se dispensationsbeslutning og ansøgning her.

Med dispensationen opfordrer udvalget til, at "grundejerforeningen sikrer ensartethed" mht. frermtidig oplægning af solceller på hustagene i bebyggelsen.

Hangarhusene.jpg

Jonstrup '89 har med baggrund i naboorienteringen ligeledes opfordret Grundejerforeningen for Hangarehusene til at sikre ensartede bestemmelser for oplægning af solceller i bebyggelsen.

På møde 11. januar 2023 i Hangar 1 omkring netop etablering af solcelleanlæg i Sydlejren var der generel enighed om, at der skal sikres en designmæssig helhed omkring fremtidige solcelleanlæg i bydelen. Kontaktpersoner vedr. mødet var Benjamin Hughes (Hangarhusene) og Søren Gabriel (Mageløse).

Det er forventeligt, at Grundejerforeningen Hangarhusene nu 'har bolden' og dribler opfordringen videre.  


Biler ved lysregulering2.jpg

Trafikken gennem Jonstrup og ad Jonstrupvangvej har i mange år været bydelens daglige traume. Dels på grund af forurening og støj, dels grundet trafiksikkerhed, hvor vi ikke mindst tænker på den (u)sikre skoletrafik. Emnet har vejet tungt ved borgermøderne og i borgerundersøgelsen 2022.

Jonstrup '89 samlede op på de mange indmeldinger og afholdt møde 13. december 2022 med Dorrit Grumstrup og Anne Lisbeth Sørensen fra Furesø kommunes afd. for Vej, Trafik og Grøn omstilling.

Referat af mødet kan du læse her. Vi følger løbende op på mødets emner. 


Borgermøde

15. november 2022 Jonstruphus kl. 19:00 - 21:15

Billede1.png

Læs Jonstrup-Avisen herX i kalenderen.jpg
Hent dagsordenen her
Hent slides her

Kom og deltag i debatten om, hvad vi har og hvad vi mangler i Jonstrup.

Borgerundersøgelsen i foråret og det efterfølgende borgermøde i maj viser éntydigt behov for at udvikle faciliteter til fællesskab og aktivitet. Det var også en primær konklusion fra fællesmødet med udvalget for Plan & Byudvikling i juni. Ved Jonstrup ’89’s nylige møde med vore lokale foreninger, blev manglende lokaler fremhævet som den primære barriere imod udvikling.

Stærke fællesskaber og et velfungerende lokalsamfund er centrale pejlemærker for byens udvikling. Udover mangel på lokale faciliteter peger mange borgere på udfordringer med trafikken i det centrale Jonstrup, med offentlig transport, med energiforsyning og med udvikling af Jonstrup Skole til et lokalt forankret, attraktivt undervisningstilbud af høj kvalitet.

Politikerne har set behovet for en helhedstænkt udvikling af vores bydel, og Byrådets konstituering peger præcist på styrkelse af borgerinddragelsen og muligheden for samarbejde om en sammenhængende udviklingsplan for Jonstrup/Sydlejren.

Jonstrup ’89 har sammenfattet væsentlige emner for bydelens udvikling i en Avis, som uddeles til alle husstande primo november. Ikke uventet indgår lokaler og faciliteter for fællesskaber heri som et borgernært ”Byens Hus”. Et hus, som skal indeholde en sal til bl.a. idræt og lokaler for borgere, ungdom og skole. Og hvad sker der med Bygning 305?


Grøn fjernvarme i Jonstrup

September 13, 2022

Borgermøde i Jonstruphus torsdag 6. oktober 2022 kl. 19:00

Billede.jpg

Læs referatet her
Slides fra borgermødet her
Spar energi og afvent fjernvarmen her


Sidste: Vestforbrænding har d.d. oplyst, at kriteriet om mindst 40% tilslutningsgrad betyder, at mindst 40% af områdets fjernvarmeforbrug målt i MWh skal tilsluttes som forudsætning for fjernvarme i Jonstrup. Det betyder, at vi skal sikre, at de store aftagere af energi (olie eller gas) tilslutter sig fra starten. (uploaded 9. november 2022).


Der er møde om den ny plan for levering af fjernvarme, torsdag 6. oktober kl. 19 i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159. Vi får besøg af Charlotte Mejlshede fra Vestforbrændring samt Øjvind Vilstrup og Niels Jørgen Brandt, fra Furesø Byråd, der vil hjælpe med svar på spørgsmål.

Furesø kommune vedtog en varmeplan i 2022, hvor målet et at forsyne Jonstrup med fjernvarme omkring 2025, men at løsningen ikke er den samme for alle. Der er forskelle på, hvor meget det vil koste den enkelte at skifte til fjernvarme og hvor meget det vil koste Vestforbrænding at levere. Udgifterne afhænger af, om ejendommene i dag opvarmes med gas, varmepumpe, el mm.

Nu kommer næste skridt. Vestforbrænding har sendt et forslag til levering af fjernvarme fra 2024, som behandles i Byrådet 28. september. Her er Jonstrup opdelt i 2 zoner jfr kortet herunder: Blå Zone, der får fjernvarme i etape 1 og Gul zone, der fortsætter med el og varmepumper. Men bemærk at leveringen afhænger af, at mindst 40% af husstandene i Blå Zone vil have fjernvarme.

Oven i økonomien kommer hensynet til målene for grøn omstilling. Vestforbrænding leverer varme ved at brænde affald, som i stigende grad genanvendes, så der arbejdes intenst med at kombinere affaldsforbrænding med andre varmekilder.

 Alt i alt, er der næppe tvivl om, at fjernvarme være en både billigere og grønnere løsning for Jonstrup. Men kom, stil spørgsmål og bliv klogere.

 Med venlig hilsen
Jonstrup ´89

Hent I/S Vestforbrændings projektforslag fra juli 2022 her, og for de interesserede kan et økonomiske bergeningsgrundlaget findes her

Oversigtskort - Jonstrup.jpg


Planstrategi 2023 - Furesø Logo.jpg

J89 har fremsendt indlæg til Furesø kommunes arbejde med den kommende Planstrategi 23 baseret på bydelens aktuelle drøftelser og arbejder omkring skole, trafik gennem byen, naturbevarelse, lokalplanoverholdelse, fælleshus, idræt og kultur, offentlig transport, som bl.a. er kommet til udtryk gennem borgermøder og borgerundersøgelsen i foråret 2022. Læs mere om indkaldelse af borgerforslag her og J89s indlæg her