Home > Blog > Dispensationsansøgninger vedr. støj fra varmepumper

Dispensationsansøgninger vedr. støj fra varmepumper

Posted by BoSoegaard on June 17, 2022

KAB's byggeri 'Skovhusene' ansøger Furesø kommune om dispensation både fra Lokalplan 121's krav om, at tekniske anlæg ikke må kunne ses fra offentlige arealer, og fra lokalplanens udstykningsbestemmelser, idet bebyggelsen er planlagt således, at støjkravene til varmepumperne ikke kan opfyldes. Læs naboorienteringen her og J89's høringssvar her.

Andre har afsendt høringssvar med samme indvendinger som J89, bl.a. Furesø By & Land. 

Sammenklip.jpg

Foranlediget af de indsendte høringssvar har KAB fremsendt forslag til stakit omkring varmepumperne, som med ny naboorientering kan læses her.  Svarfrist for sidstnævnte er 10. august 2022, hvor J89 gerne modtager input på bestyrelse@jonstrup89.dk

J89's umiddelbare bemærkninger til denne sidste naboorientering er, at lokalplanens forbud imod faste hegn bør sikres (i det mindste ved beplantning op imod de foreslåede stakitter), at varmepumperne bør dæmpes ved kilden og at kommunen skal sikre sig, at støjberegningerne er korrekte.