Home > Blog > Jonstrupvangvej Øst

Jonstrupvangvej Øst

Posted by BoSoegaard on March 24, 2024

Trafiksikkerhed på Jonstrupvangvej indgår i kommunens prioritering

Borgerklager om usikker trafik var røget i forvaltningens syltekrukke.

Formand for Natur- og Klima-Udvalget (NKU) Lene Munch-Petersen orienterede 16. februar 2024 om, at udvalget vil prioritere trafiksikkerhed og hastighed på veje, som er udvalgt med baggrund i borgerhenvendelser. Læs her. Det overraskede derfor Jonstrup ’89 meget, at Jonstrupvangvej ikke var at finde blandt disse udvalgte veje.

Borgerne langs Jonstrupvangvej har klaget over kritiske trafikforhold. Og siden 2016 har Jonstrup ’89 ved årlige møder med forvaltningen påtalt uacceptable miljø- og trafiksikkerhedsmæssige forhold for både trafikanter og beboere langs Jonstrupvangvej. Vi er årligt lovet tilbagemelding om  forholdene. Senest i november 2023. Men intet er sket, og vi har intet hørt.

Oversigtsforholdene er dårlige for både bilister og beboere, vejen er for smal til den aktuelle trafik og kommunens egen trafiksikkerhedsinspektion har advaret om, at grøfterne langs vejen udgør en særlig skadesrisiko. Samtidig lever beboerne med støj over den kritiske støjgrænse på 58 dB. Aktuelt har vi haft to alvorlige ulykker grundet overhaling ved dårlige oversigtsforhold og glatføre, hvor bilerne begge gange røg i grøften.

Tilbage stod vi med erkendelsen af, at 7 års borgerpres og to aktuelle ulykker var negligeret af forvaltningen. 

En kontakt til udvalgsformand Lene Munch-Petersen resulterede i hurtigt møde og besigtigelse af Jonstrupvangvej 27. februar 2024 med forvaltningens deltagelse.

 2024-02-27 - Møde på Jonstrupvangvej - 3.jpg

Besigtigelse af trafikforhold på Jonstrupvangvej. Fra venstre Inge Livbjerg fra Jonstrup ’89, udvalgsformand Lene Munch-Petersen, afdelingsleder Anne-Marie Bøgh og vejingeniør Anne Lisbeth Sørensen.

Lene Munch-Petersen har efterfølgende orienteret Jonstrup ’89 om, at Jonstrupvangvej nu er inddraget i kommunens prioritering af trafiksikkerhedsindsatser, og at udvalgsbehandlingen er udsat til (sandsynligvis) NKU’s møde til juni 2024.

Vi tilbyder 12 sekunder til miljø og trafiksikkerhed

Jonstrup 89’ påpeger, at hastighedsreguleringer jfr. ’Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser’ fra 2022 nu er mulig i situationer, hvor trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor. Vejdirektoratet anviser en hastighedsgrænse på maks. 50 km/t til veje som Jonstrupvangvej. Det vil ikke påvirke morgenmyldretrafikken og vil i øvrigt kun øge transporttiden i omegnen af 12 sek. Omkostningen hertil vil alene beløbe sig til en håndfuld skilte.

Med samtidigt forbud mod overhaling, vil trafikken på Jonstrupvangvej være underlagt samme vilkår som Kr. Værløsevej. Jonstrup ’89 anbefaler en ”Kr. Værløsevej-løsning”.

Politisk løftestang

Forvaltningen har gentagne gange påpeget det hensigtsmæssige i, at samarbejdet omkring bydelen og dens udvikling bør ske på ’administrativt’ niveau. Jonstrup ’89 er ikke uenig heri. Men vi må med erfaringer fra Jonstrupvangvej-historikken erkende nødvendigheden af, at inddrage politikerne tidligere i problemstillingerne, end vi har haft for vane.