Generalforsamling 2024

March 24, 2024

Forsidelogo.jpg Bliv medlem    -    Generalforsamling

Torsdag 11. april 2024 kl. 19:00
Jonstruphus

Husk at melde dig ind i din borgerforeningen, - du kan benytte linket til højre her på siden.

Invitation til generalforsamlingen er nu uddelt til alle husstande i Jonstrup.  Tryk på 'dirigentklokken' her til højre for at tilgå dokumenterne til generalforsamlingen, som vil være opdateret senest 4. april.

Husk også, at medlemsforslag til behandling skal tilsendes bestyrelsen senest 28. marts 2024 på bestyrelse@jonstrup89.dk

2. april 2024: OPDATERING
Alle dokumenter til generalforsamlingen er nu tilgængelige på 'Dirigentklokken'


Jonstrupvangvej Øst

March 24, 2024

Trafiksikkerhed på Jonstrupvangvej indgår i kommunens prioritering

Borgerklager om usikker trafik var røget i forvaltningens syltekrukke.

Formand for Natur- og Klima-Udvalget (NKU) Lene Munch-Petersen orienterede 16. februar 2024 om, at udvalget vil prioritere trafiksikkerhed og hastighed på veje, som er udvalgt med baggrund i borgerhenvendelser. Læs her. Det overraskede derfor Jonstrup ’89 meget, at Jonstrupvangvej ikke var at finde blandt disse udvalgte veje.

Borgerne langs Jonstrupvangvej har klaget over kritiske trafikforhold. Og siden 2016 har Jonstrup ’89 ved årlige møder med forvaltningen påtalt uacceptable miljø- og trafiksikkerhedsmæssige forhold for både trafikanter og beboere langs Jonstrupvangvej. Vi er årligt lovet tilbagemelding om  forholdene. Senest i november 2023. Men intet er sket, og vi har intet hørt.

Oversigtsforholdene er dårlige for både bilister og beboere, vejen er for smal til den aktuelle trafik og kommunens egen trafiksikkerhedsinspektion har advaret om, at grøfterne langs vejen udgør en særlig skadesrisiko. Samtidig lever beboerne med støj over den kritiske støjgrænse på 58 dB. Aktuelt har vi haft to alvorlige ulykker grundet overhaling ved dårlige oversigtsforhold og glatføre, hvor bilerne begge gange røg i grøften.

Tilbage stod vi med erkendelsen af, at 7 års borgerpres og to aktuelle ulykker var negligeret af forvaltningen. 

En kontakt til udvalgsformand Lene Munch-Petersen resulterede i hurtigt møde og besigtigelse af Jonstrupvangvej 27. februar 2024 med forvaltningens deltagelse.

 2024-02-27 - Møde på Jonstrupvangvej - 3.jpg

Besigtigelse af trafikforhold på Jonstrupvangvej. Fra venstre Inge Livbjerg fra Jonstrup ’89, udvalgsformand Lene Munch-Petersen, afdelingsleder Anne-Marie Bøgh og vejingeniør Anne Lisbeth Sørensen.

Lene Munch-Petersen har efterfølgende orienteret Jonstrup ’89 om, at Jonstrupvangvej nu er inddraget i kommunens prioritering af trafiksikkerhedsindsatser, og at udvalgsbehandlingen er udsat til (sandsynligvis) NKU’s møde til juni 2024.

Vi tilbyder 12 sekunder til miljø og trafiksikkerhed

Jonstrup 89’ påpeger, at hastighedsreguleringer jfr. ’Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser’ fra 2022 nu er mulig i situationer, hvor trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor. Vejdirektoratet anviser en hastighedsgrænse på maks. 50 km/t til veje som Jonstrupvangvej. Det vil ikke påvirke morgenmyldretrafikken og vil i øvrigt kun øge transporttiden i omegnen af 12 sek. Omkostningen hertil vil alene beløbe sig til en håndfuld skilte.

Med samtidigt forbud mod overhaling, vil trafikken på Jonstrupvangvej være underlagt samme vilkår som Kr. Værløsevej. Jonstrup ’89 anbefaler en ”Kr. Værløsevej-løsning”.

Politisk løftestang

Forvaltningen har gentagne gange påpeget det hensigtsmæssige i, at samarbejdet omkring bydelen og dens udvikling bør ske på ’administrativt’ niveau. Jonstrup ’89 er ikke uenig heri. Men vi må med erfaringer fra Jonstrupvangvej-historikken erkende nødvendigheden af, at inddrage politikerne tidligere i problemstillingerne, end vi har haft for vane.

 


Antenne på skolens skorsten.jpg

Radioantenner på Seminariebygningerne

J89 modtog 10. januar 2024 Furesø kommunes dispensation til opsætning af radioantenner på Seminariebygningernes skorsten. Læs dispensationen her,

Dispensationen er tidsbegrænset til 10 år, i hvilken periode Furesø Vandforsyning skal forsøge at finde andre placeringsmuligheder. Hertil skal nævnes, at J89 i forbindelse med naboorienteringen  præsenterede Furesø Vandforsyning for to tilgængelige masteplaceringer i området.

Læs dispensationsansøgning og J89's høringssvar her
L
æs J89s opfølgende skrivelse til Furesø Vandforsyning her

 


Jonstrup Skole

February 10, 2024

Udbygning af Jonstrup Skole.jpg

J89 appellerer til klimaambitiøs udbygning af Jonstrup Skole samt forberedelse til borger- og foreningsbrug.

Jonstrup fejrede det som en sejr, at Byrådet ved budgetforhandlingerne i 2023 valgte ikke at udskyde Jonstrup Skoles udbygning, men at færdiggøre skolen inden 2027. J89 har sendt ønske om samarbejde om udbygningen til Byrådet, som du kan læse her. Henvendelsen appellerer til, at skolen etableres under hensyntagen til borgernes og foreningernes anvendelse uden for skoletid, og appellerer til en reel klimaambitiøs tilgang i såvel disponering som proces. Samtidig med fremsendelse af henvendelsen, er økonomiudvalgets beslutningsoplæg til Økonomiudvalgsmøde 21. februar 2024 lagt på kommunens mødekalender, - kan læses her.

Som det fremgår, er der høj grad af sammenfald imellem papirerne, hvortil J89 dog appellerer til skærpede klimakrav og multianvendelige bygninger. Som udgangspunkt giver det et positivt grundlag for samarbejde.

Ud over skolens anvendelse vil samarbejdet også omfatte disponering af skoleudvidelsen, udarbejdelse af ny lokalplan og forhold omkring byggeplads mv.  


Udvidelse af Jonstrupvang

December 10, 2023

Udvikling af Jonstrupvang Bebyggelsen i samarbejde med borgerne og skolerne

Byrådets blev 23. november 2023 orienteret om, at Region Hovedstaden, CP Danmark og Furesø kommune har indledt samarbejde om udvikling af Jonstrupvang Bebyggelsen. Du kan læse indholdet af samarbejdsaftalen her.

Jonstrupvang Bebyggelsen var et ’fyrtårn’ for borgere med cerebral parese, da det blev opført i 1970’erne. Behovet for udvidede tilbud er dog øget, boligerne er blevet for små og bygningerne slidte. Planerne er at bygge på det grønne område mod nord, opføre nyt byggeri mod syd (hvor bygningerne for Plejehjemmet Søndersø ligger nu) og nedrive selve Jonstrupvang Bebyggelsen og genopføre det som nyt byggeri. Se luftfoto herunder.

Samarbejdsaftalen præciserer, at planerne skal udvikles i samarbejde med lokalsamfundet og skolerne i bestræbelserne på at imødekomme nogle af de behov for faciliteter, som efterspørges.

2023-12-10 - Udbygningsplaner.jpg

Idéen om udviklingssamarbejdet blev fremlagt af viceborgmester Bettina Ugelvig på borgermødet i Jonstruphus 15. november 2022. Siden er bebyggelsens behov og program konkretiseret, og på møde 4. december 2023 bekræftede Jonstrup ’89 at tage positivt imod invitationen til samarbejdet. Læs mere i Alt om Furesø

Kun omridset af et egentligt byggeprogram foreligger p.t. Det antages, at byggeriet sideløbende med en lokalplanproces udbydes i totalentreprise og opføres over en årrække i 2025-30. Jonstrup ’89 vil ud over faciliteter til lokalområdets behov argumentere for et byggeriet med høj klima- og miljøprofil.

Jonstrup ’89 har tilbudt at organisere lokalområdets arbejdsgruppe. Kontakt os gerne på bestyrelse@jonstrup89.dk