Billede1.png

X i kalenderen.jpg

Borgermøde 15. november 2022 Jonstruphus kl. 19:00 - 21:15

Læs Jonstrup-Avisen her
Hent dagsordenen her

Hent slides her

Kom og deltag i debatten om, hvad vi har og hvad vi mangler i Jonstrup.

Borgerundersøgelsen i foråret og det efterfølgende borgermøde i maj viser éntydigt behov for at udvikle faciliteter til fællesskab og aktivitet. Det var også en primær konklusion fra fællesmødet med udvalget for Plan & Byudvikling i juni. Ved Jonstrup ’89’s nylige møde med vore lokale foreninger, blev manglende lokaler fremhævet som den primære barriere imod udvikling.

Stærke fællesskaber og et velfungerende lokalsamfund er centrale pejlemærker for byens udvikling. Udover mangel på lokale faciliteter peger mange borgere på udfordringer med trafikken i det centrale Jonstrup, med offentlig transport, med energiforsyning og med udvikling af Jonstrup Skole til et lokalt forankret, attraktivt undervisningstilbud af høj kvalitet.

Politikerne har set behovet for en helhedstænkt udvikling af vores bydel, og Byrådets konstituering peger præcist på styrkelse af borgerinddragelsen og muligheden for samarbejde om en sammenhængende udviklingsplan for Jonstrup/Sydlejren.

Jonstrup ’89 har sammenfattet væsentlige emner for bydelens udvikling i en Avis, som uddeles til alle husstande primo november. Ikke uventet indgår lokaler og faciliteter for fællesskaber heri som et borgernært ”Byens Hus”. Et hus, som skal indeholde en sal til bl.a. idræt og lokaler for borgere, ungdom og skole. Og hvad sker der med Bygning 305?

 Fjernvarmen kommer nu til Jonstrup

Billede.jpg

Borgermøde i Jonstruphus torsdag 6. oktober 2022 kl. 19:00

Læs referatet her
Slides fra borgermødet her
Spar energi og afvent fjernvarmen her


Sidste: Vestforbrænding har d.d. oplyst, at kriteriet om mindst 40% tilslutningsgrad betyder, at mindst 40% af områdets fjernvarmeforbrug målt i MWh skal tilsluttes som forudsætning for fjernvarme i Jonstrup. Det betyder, at vi skal sikre, at de store aftagere af energi (olie eller gas) tilslutter sig fra starten. (uploaded 9. november 2022).


Der er møde om den ny plan for levering af fjernvarme, torsdag 6. oktober kl. 19 i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159. Vi får besøg af Charlotte Mejlshede fra Vestforbrændring samt Øjvind Vilstrup og Niels Jørgen Brandt, fra Furesø Byråd, der vil hjælpe med svar på spørgsmål.

Furesø kommune vedtog en varmeplan i 2022, hvor målet et at forsyne Jonstrup med fjernvarme omkring 2025, men at løsningen ikke er den samme for alle. Der er forskelle på, hvor meget det vil koste den enkelte at skifte til fjernvarme og hvor meget det vil koste Vestforbrænding at levere. Udgifterne afhænger af, om ejendommene i dag opvarmes med gas, varmepumpe, el mm.

Nu kommer næste skridt. Vestforbrænding har sendt et forslag til levering af fjernvarme fra 2024, som behandles i Byrådet 28. september. Her er Jonstrup opdelt i 2 zoner jfr kortet herunder: Blå Zone, der får fjernvarme i etape 1 og Gul zone, der fortsætter med el og varmepumper. Men bemærk at leveringen afhænger af, at mindst 40% af husstandene i Blå Zone vil have fjernvarme.

Oven i økonomien kommer hensynet til målene for grøn omstilling. Vestforbrænding leverer varme ved at brænde affald, som i stigende grad genanvendes, så der arbejdes intenst med at kombinere affaldsforbrænding med andre varmekilder.

 Alt i alt, er der næppe tvivl om, at fjernvarme være en både billigere og grønnere løsning for Jonstrup. Men kom, stil spørgsmål og bliv klogere.

 Med venlig hilsen
Jonstrup ´89

Hent I/S Vestforbrændings projektforslag fra juli 2022 her, og for de interesserede kan et økonomiske bergeningsgrundlaget findes her

Oversigtskort - Jonstrup.jpg


Furesø kommunes Planstrategi 23

Planstrategi 2023 - Furesø Logo.jpg

J89 har fremsendt indlæg til Furesø kommunes arbejde med den kommende Planstrategi 23 baseret på bydelens aktuelle drøftelser og arbejder omkring skole, trafik gennem byen, naturbevarelse, lokalplanoverholdelse, fælleshus, idræt og kultur, offentlig transport, som bl.a. er kommet til udtryk gennem borgermøder og borgerundersøgelsen i foråret 2022. Læs mere om indkaldelse af borgerforslag her og J89s indlæg her 


Dispensationsansøgninger vedr. støj fra varmepumper

Sammenklip.jpg

KAB's byggeri 'Skovhusene' ansøger Furesø kommune om dispensation både fra Lokalplan 121's krav om, at tekniske anlæg ikke må kunne ses fra offentlige arealer, og fra lokalplanens udstykningsbestemmelser, idet bebyggelsen er planlagt således, at støjkravene til varmepumperne ikke kan opfyldes. Læs naboorienteringen her og J89's høringssvar her.

Andre har afsendt høringssvar med samme indvendinger som J89, bl.a. Furesø By & Land. 

Foranlediget af de indsendte høringssvar har KAB fremsendt forslag til stakit omkring varmepumperne, som med ny naboorientering kan læses her.  Svarfrist for sidstnævnte er 10. august 2022, hvor J89 gerne modtager input på bestyrelse@jonstrup89.dk

J89's umiddelbare bemærkninger til denne sidste naboorientering er, at lokalplanens forbud imod faste hegn bør sikres (i det mindste ved beplantning op imod de foreslåede stakitter), at varmepumperne bør dæmpes ved kilden og at kommunen skal sikre sig, at støjberegningerne er korrekte. 


Fremtidens kollektive trafik i Jonstrup

Furesø kommune har lavet "Udviklingsplan for den kollektive trafik i Furesø kommune", som er i høring indtil 17. juni 2022. Læs og forstå planen ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Kollektiv trafik.jpg  

Efterskrift juli 2022: J89 modtog ikke kommentarer fra borgere i Jonstrup mhp. et fælles høringssvar til Furesø kommunes udviklingsplan for den kollektive trafik. J89s høringssvar er derfor skrevet med grundlag i forårets borgermøde og spørgeskemaundersøgelse, - og med baggrund i høringssvaret til datarapporten om "Trafik- og Mobilitet i Furesø kommune" fra 2021. Du kan læse J89s høringssvar af 17. juni 2022 her. 


Sikre skoleveje i Jonstrup

Udvalget for Natur og Miljø vedtog på mødet 11. maj 2022 rapporten "Inspirationskatalog for sikre skoleveje for Furesø kommune" . Der er 4 inspirationsidéer vedrørende sikker skolevej til Jonstrup skole, som du kan læse ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Sikre skoleveje.jpg

 


Sikre veje i Jonstrup

Ligeledes på møde 11. maj 2022 vedtog Udvalg for Natur og Miljø rapporter og initiativer omkring sikre veje generelt i kommunen. Du kan læse det fulde referat af udvalgsmødet og se rapporter med bilag her.  Ved klik på billederne herunder finder du uddrag, der er relevant for Jonstrup. 

Trafiksikkerhedsinspektion.jpg     Signalscreening.jpg

 


Borgerundersøgelsen

HUSK: Borgermøde tirsdag 17. maj 2022 kl. 19:00 

Læs resultatet af Borgerundersøgelsen her og vær klædt på til Borgermødet

SurveyMonkey har genereret grafisk af svarene, som du kan se og downloade her.
Du kan også læse tilfredsheds-udsagn her
- og de mere forbeholdne udsagn her.

På Borgermødet gennemgår Jonstrup '89s arbejdsgruppe resultaterne fra undersøgelsen. Helt usædvanligt fremlægger vi forud for mødet de slides, der vil blive benyttet. Du kan finde dem her

Slide-bånd.jpg

 


Helhedsplanlægning i Jonstrup
Borgermøde 17. maj 2022

Crowd.png

Furesø byråd har vedtaget mulighed for en projektgruppe ("Projektgruppen") til planlægning af Jonstrups sammenhængende udvikling med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.

Jonstrup '89 har i slutningen af marts uddelt flyer i alle postkasser i byen, hvor alle husstande fra Jonstrupvangvej mod øst til Filmhusene i vest er inviteret til Jonstrup '89s borgermøde 17. maj. Samtidig blev alle opfordret til at svare på borgerundersøgelsen, der skal danne grundlag for borgernes overvejelser og input til til Jonstrup '89s og Projektgruppens arbejde for bydelens udvikling.

Borgerundersøgelsen, der sluttede 1. maj, har resulteret i mere end 200 besvarelser. Det svarer til ca. 25% af husstandene i Jonstrup, hvilket vi er meget tilfredse med. Men borgerundersøgelsen kan ikke stå alene. Den peger meget fint på prioriteter, ønsker og muligheder og er et godt grundlag til videre afklaringer og drøftelser.

Bestyrelsens arbejdsudvalg vil udsende et kort opkog af borgerundersøgelsen forud for mødet, så deltagerne kan være 'klædt på' til at kunne deltage i drøftelserne.  


 Skærmbillede 2022-05-16 111448.jpg

 


Nabohøring om Erhvervsområde Walgerholm

Jonstrup '89 har modtaget naboorientering vedr. ønske om opstilling af containere i randområderne ved erhvervsområdet Walgerholm i Jonstrup i modstrid med Lokalplan 23. Jonstrup '89 har afholdt møde med forvaltningen og forsøgt at vurdere konsekvenserne ved at dispensere fra lokalplanen.

Skærmbillede 2022-05-16 102209.jpg 

I stedet for at opponere - eller anerkende - dispensationsønsket, har Jonstrup '89 opfordret forvaltning og politikere til i samarbejde med virksomhederne at revurdere det samlede lokalplanområde mht. de enkelte parcellers overholdelse af lokalplanen. Dette i bestræbelserne på både at sikre lokalplanens intentioner og at imødekomme virksomhedernes behov.

Se lokalplanen her
Se kommunens naboorientering her
Se Jonstrup '89s høringssvar her


Jonstrup '89s generalforsamling 2022

Læs referat af generalforsamlingen her

Læs omtalen fra borgermødet forud for generalforsamlingen her  

 


Nabohøring vedrørende kirkegården

 Jonstrup '89 har fremsendt høringssvar vedr. kirkegårdens dispensationsansøgning. Høringssvaret er udarbejdet efter afklarende samtaler med naboerne. Se naboorienteringen her, og høringssvaret her. Grundet kort tidsfrist og andre presserende opgaver har det ikke været muligt at fremlægge udkastet til høringssvar forinden. 

Tværsnit.jpg


Furesø kommunes Center for By og Miljø hutler sig videre og forsøger i modstrid med lokalplanens bestemmelser og uden nærmere begrundelse at hjælpe HusCompagniet videre med byggeriet på Søndre Vagt .

Byggetilladelsen fra marts 2021 tager forbehold for udstykningens lovlighed (!). Og så opdagede forvaltningen i april 2021 - efter at have givet byggetilladelse - at byggeriet er i strid med lokalplanen (hovsa), hvilket Jonstrup '89 orienterede om for mere end et år siden. Det betyder, at kommunen nu har måttet dispensere fra udstykningsprincipperne, - og giver reelt Jonstrup '89 ret i indsigelserne.

Problemet er så bare, at kommunen ikke kan dispensere fra udstykningsprincipper og på ingen måde har begrundet hverken behov eller grundlag herfor. I samråd med Furesø By & Land har vi besluttet at klage over dispensationen. 

Vi vedhæfter både Byrådets dispensationsbeslutning og vor udkast til klage.

Du kan kommentere udkastet til klage inden 14. juni 2021 til bos@jonstrup89.dk. 


HusCompagniets ansøgning om dispensation fra lokalplanens udstykningsbestemmelser


De to udstykningsprincipper - reduceret.jpg


Update 3. maj 2021:

Furesø kommunen fremsendte 28. april 2021 naboorientering, hvori HusCompagniet beder om dispensation til af fravige lokalplanens udstykningsprincipper. Naboorienteringen kan læses HER. Den ønskede fravigelse fra lokalplanens bestemmelser vil betyde, at HusCompagniet kan undlade at opfylde lokalplanens princip om fællesarealer i bebyggelsen, - et princip som er centralt for lokalplanen og som er aftalt mellem Jonstrups borgere og kommunen ved lokalplanens godkendelse i 2015.

Udstykningsprincippet om skellinjer i flugt med byggeriets gavle, som HusCompagniet hermed ønsker dispenseret, er indeholdt som "Anbringende nr. 6" i J89s klagesag i Planklagenævnet.

J89 har udarbejdet udkast til indsigelse/høringssvar, som kan læses HER. Med dette opslag ønsker J89 at indhente medlemmernes holdning til høringssvaret med henblik på evt. at korrigere teksten for at sikre mandat til fremsendelse.

Har du i mellemtiden glemt klagesagens hovedpunkter, kan du hurtigt orientere dig på pixi-udgaven, der kan læses HER

PS: Det er meget 'alternativt' at kommunen udsender nabohøring om dispensationsanmodning efter meddelelse af byggetilladelse. Især i en situation som denne, hvor præmissen har været erkendt i lang tid. 

VIGTIGT:  J89 modtager meget gerne din holdning til høringssvaret på bos@jonstrup89.dk eller under opslaget på foreningens facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/133271193434941). J89 skal have din tilbagemelding senest lørdag 8. maj 2021.


Update 31. marts 2021:

Med naboorientering af 12. februar 2021 søgte HusCompagniet om dispensation fra lokalplanen til at overskride bygningsreglementets støjkrav fra varmepumpeanlæg. Efter J89s indsigelser herimod blev ansøgning og naboorientering trukket tilbage.

15. marts 2021 modtog J89 afslag fra Planklagenævnet på at tillægge vores klagesag opsættende virkning under henvisning til, at nævnet ikke finder grundlag til at "fravige reglen om, at en klage ikke har opsættende virkning". 

17. marts 2021 modtog HusCompagniet byggetilladelse til 26 rækkehuse. Tilladelsen omfattede uændret det projekt, som er omfattet af klagesagen. Tilladelsen indeholder dog en nedrivningsklausul, hvorfor HusCompagniet skal acceptere at skulle nedrive byggeriet, hvis udstykningen ikke kan godkendes af Geodatastyrelsen, eller hvis godkendelsen ikke overholder lovgivningen. J89 antager, at denne klausul skyldes klagesagen. Se byggetilladelsen her.

31. marts 2021 supplerede J89 med bilag til klagesagen, primært ved aktoversigt med historik på Furesø kommunes afvisning af dialog og samarbejde omkring denne sag.


Kort 4.jpg


Update 29. januar 2021

Jonstrup ’89 har siden januar 2020 forgæves anmodet Furesø kommune om dialog i udviklingen af Søndre Vagt-området med henblik på at søge lokalplanens formål og principper overholdt. Kommunen har afvist og negligeret Jonstrup ’89s anmodninger og har nu i princippet godkendt HusCompagniets projekt, som også har kunnet læses i Furesø Avis 13. januar 2021.

Efter drøftelse med advokat med speciale i planlovgivningen er Jonstrup ’89 bekræftet i, at projektet afviger væsentligt fra og er i strid med lokalplanens formålsbestemmelse og udstykningsprincipper. På det grundlag har Jonstrup ’89 d.d. indsendt endelig klage over byggeriet til Planklagenævnet. Klagen kan læses i sin helhed her.

Jonstrup '89s indsigelse fra januar 2020 kan læses her

Jonstrup '89s indsigelse fra oktober 2020 kan læses her

Jonstrup ’89 modtager fortsat - og med tak - henvendelser, der støtter op om bestræbelserne på at sikre lokalplanen overholdt.


Til de mange, der skal med bil ud af og ind til Jonstrup, kan vi fortælle, at 'omløbstiderne' på lysreguleringen afstemmes bedst muligt med behovet. Vi har modtaget orientering fra kommunens anlægsafdeling, hvorfra bl.a. følgende fremgår:

Arbejdet starter på mandag den 23. november, og vi regner med at være færdige i starten af marts 2021.

Vi går i gang med fase 1, som er hele den side som vender ind mod Walgerholm industriområde. På denne strækning skal vejen udvides lidt og busstoppestedet skal flyttes til en ny position og der laves et fortov frem til stoppestedet. I forbindelse med dette arbejde vil de to eksisterende busstoppesteder ”Jonstruphøj” blive flyttet længere ned mod Jonstrupvænge.

Vi går ikke i gang på den anden side af vejen, før vi har fået alle vores tilladelser og godkendelser eller før vi har indgået den endelige aftale om køb af lidt jord.

Vi etablerer rundkørslen for at få sat hastigheden ned på Jonstrupvangvej og for at få en mere smidig afvikling af trafikken i krydset, særligt da den sydlige del af flyvestationen er ved at være udbygget og der kommer flere og flere biler der skal den vej ud. Dertil er et af hovedformålene at gøre krydsningen af Søhusvej mere sikker for cyklister langs Jonstrupvangvej.

I byggeperioden vil der blive opsat lyssignaler på Jonstrupvangvej og Søhusvej, fordi den ene vejbane  på Jonstrupvangvej vil blive spærret. Vi ved at det kan give generende køer på Jonstrupvangvej, særligt i myldretrafikken om morgenen og muligvis også om eftermiddagen. Vi  overvåger trafikken i perioder og optimere lysreguleringen løbende for at forsøge at nedsætte kødannelser. For at undgå for meget kødannelse vil vi også opfordre folk til at køre en anden vej, hvis  det er muligt.


.

Furesø kommune har udsendt naboorientering om grundejers ansøgning om dispensation fra lokalplanen til etablering af stort regnvandsbassin på 'Trekantgrunden' ved Sydvagten. Læs orientering og J89s svar til kommunen her.

 2020-11-11 - Regnvandsbassin ved Sydvagten - CaseNo20-15373_2071048_v1_Naboorientering med bilag.pdf

2020-11-26 - til Furesø - Nabohøring - Terrænregulering Søndre Vagt.pdf


Header for opslag - reduc.jpg

 

Til medlemmer af Jonstrup '89 og borgere i bydelen:

Land Development A/S fremlagde i efteråret 2019 bebyggelsesplaner for 'den forurenede byggegrund' ved den tidligere Sydvagt til Flyvestationen. I drøftelserne med Land Development var det J89s ambition at sikre lokalplanens bestemmelser opfyldt under samtidig hensyntagen til de nærmeste naboer, Bringehusene. Land Developments oplæg til bebyggelsesplaner enten overholdt ikke lokalplanen eller fremstod som monoton stangbebyggelse (kaldet 'Berlinmuren') imod Bringehusene. J89s bestyrelse reagerede med skrivelse til Furesø kommunes forvaltning "By og Miljø" den 5. januar 2020, hvori vi redegjorde for lokalplanens bestemmelser og udbad os møde mht. fastlæggelse af principperne for grundens udstykning. Vi har endnu ikke hørt fra forvaltningen desangående, men kan konstatere, at grundstykket i mellemtiden er overdraget HusCompagniet A/S for udvikling med opstilling af udstillingsplaket og salgsannoncer. Men også HusCompagniets bebyggelsesplan afviger markant fra lokalplanbestemmelserne, hvilket vi skriftligt meddelt forvaltningen ultimo september. Vi har med uddybende skrivelse af 11. oktober 2020 nærmere redegjort for de lokalplanmæssige overskridelser, som vi ser i HusCompagniets projekt. Skrivelsen kan læses her.

I forarbejderne til til Lokalplan 119 samarbejdede grundejerforeninger, enkeltborgere, påtaleberettigede foreninger og J89 med forvaltningen om planens indhold og karakteren af bydelens udbygning. Det er resultaterne af dette arbejde, som J89s bestyrelse med denne henvendelse til kommunen og evt. opfølgende aktiviteter vil fastholde, da vi mener, at lokalplanen på netop denne grund indfrier mange af bydelens kvaliteter.. 

Vi skal opfordre alle i bydelen til at tilkendegive jeres holdning og vurdering af situationen. Vi åbner et opslag på Facebooksiden 'Jonstrup 89', som vi følger og vil tage til indtægt som vort mandat, og som muligvis kan resultere i corvid19-reguleret bydelsmøde om situationen. Temaet er klart: Skal vi fastholde lokalplanens overholdelse, skal vi samarbejde med forvaltningen om dispensationsmulighed (som skal i høring), eller skal vi give developere frit spil med udnyttelse af grunden?

Kommunen har p.t. ikke rørt på sig mht. borgerinddragelse om ændret udnyttelse af grunden. Vi prøver på denne måde at engagere og inddrage medlemmer og borgere i vores pejling af muligheder for udnyttelse af grundstykket.    

2020-10-11 - til Furesø - HusCompagniets udstykning 'Søndre Vagt' - FINAL-merged.pdf