Åbning af Bus 153

June 25, 2024

IMG20240625183347 kopi.jpg

Invitation til åbning af Bus 153
Mandag 1. juli kl. 9:00 ved Hangar 3

På mandag 1. juli ankommer borgmester Ole Bondo til Hangar 3 med bussen fra Værløse præcis kl. 9:10. Sammen med borgmester Jesper Würtzen fra Ballerup vil Ole Bondo markere starten af Bus 153.

Det er som bekendt lykkedes at få busforbindelse på tværs af Jonstrup og sikre hele bydelens sammenhæng med resten af kommunen med afgange til Værløse og Måløv. Bussen er her, og vi skal sikre, at den bliver en bragende succes, så køreplan og rute kan styrkes med tiden med øget fleksibilitet for skolebørn og jobpendlere m.fl. Vi håber, at rigtig mange borgere vil deltage i åbningen, hvor også børn fra Vingesus møder frem, og muligvis får vi ”Hjulene på bussen …” i fuld 20-stemmig udfoldelse.

Flere af vore politikere vil være til stede. Kom og oplev stemningen, få en snak med dine politikere og oplev gerne Bus 153 hjem igen.


Nyt fra skolefronten

June 23, 2024

SAVE-registrering og beskrivelse af kulturmiljøet ved Jonstrup Seminarie

Furesø kommune har frigivet SAVE-registreringen og fået udarbejdet en rapport over kulturmiljøet ved og omkring Jonstrup Seminarium. Sidstnævnte indeholder anbefalinger for det nye skolebyggeri og udpeger nye bygningsfelter, som ikke tidligere har været i spil. Kommentér gerne på facebook.

Læs rapporterne under fanen 'Skoleudbygningen', eller klik her.

SAVE.png

Læs også Jonstrup '89s input til programmeringen´her


Generalforsamling 2024

March 24, 2024

Forsidelogo.jpg Bliv medlem    -    Generalforsamling

Torsdag 11. april 2024 kl. 19:00
Jonstruphus

Husk at melde dig ind i din borgerforeningen, - du kan benytte linket til højre her på siden.

Invitation til generalforsamlingen er nu uddelt til alle husstande i Jonstrup.  Tryk på 'dirigentklokken' her til højre for at tilgå dokumenterne til generalforsamlingen, som vil være opdateret senest 4. april.

Husk også, at medlemsforslag til behandling skal tilsendes bestyrelsen senest 28. marts 2024 på bestyrelse@jonstrup89.dk

2. april 2024: OPDATERING
Alle dokumenter til generalforsamlingen er nu tilgængelige på 'Dirigentklokken'


Jonstrupvangvej Øst

March 24, 2024

Trafiksikkerhed på Jonstrupvangvej indgår i kommunens prioritering

Borgerklager om usikker trafik var røget i forvaltningens syltekrukke.

Formand for Natur- og Klima-Udvalget (NKU) Lene Munch-Petersen orienterede 16. februar 2024 om, at udvalget vil prioritere trafiksikkerhed og hastighed på veje, som er udvalgt med baggrund i borgerhenvendelser. Læs her. Det overraskede derfor Jonstrup ’89 meget, at Jonstrupvangvej ikke var at finde blandt disse udvalgte veje.

Borgerne langs Jonstrupvangvej har klaget over kritiske trafikforhold. Og siden 2016 har Jonstrup ’89 ved årlige møder med forvaltningen påtalt uacceptable miljø- og trafiksikkerhedsmæssige forhold for både trafikanter og beboere langs Jonstrupvangvej. Vi er årligt lovet tilbagemelding om  forholdene. Senest i november 2023. Men intet er sket, og vi har intet hørt.

Oversigtsforholdene er dårlige for både bilister og beboere, vejen er for smal til den aktuelle trafik og kommunens egen trafiksikkerhedsinspektion har advaret om, at grøfterne langs vejen udgør en særlig skadesrisiko. Samtidig lever beboerne med støj over den kritiske støjgrænse på 58 dB. Aktuelt har vi haft to alvorlige ulykker grundet overhaling ved dårlige oversigtsforhold og glatføre, hvor bilerne begge gange røg i grøften.

Tilbage stod vi med erkendelsen af, at 7 års borgerpres og to aktuelle ulykker var negligeret af forvaltningen. 

En kontakt til udvalgsformand Lene Munch-Petersen resulterede i hurtigt møde og besigtigelse af Jonstrupvangvej 27. februar 2024 med forvaltningens deltagelse.

 2024-02-27 - Møde på Jonstrupvangvej - 3.jpg

Besigtigelse af trafikforhold på Jonstrupvangvej. Fra venstre Inge Livbjerg fra Jonstrup ’89, udvalgsformand Lene Munch-Petersen, afdelingsleder Anne-Marie Bøgh og vejingeniør Anne Lisbeth Sørensen.

Lene Munch-Petersen har efterfølgende orienteret Jonstrup ’89 om, at Jonstrupvangvej nu er inddraget i kommunens prioritering af trafiksikkerhedsindsatser, og at udvalgsbehandlingen er udsat til (sandsynligvis) NKU’s møde til juni 2024.

Vi tilbyder 12 sekunder til miljø og trafiksikkerhed

Jonstrup 89’ påpeger, at hastighedsreguleringer jfr. ’Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser’ fra 2022 nu er mulig i situationer, hvor trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor. Vejdirektoratet anviser en hastighedsgrænse på maks. 50 km/t til veje som Jonstrupvangvej. Det vil ikke påvirke morgenmyldretrafikken og vil i øvrigt kun øge transporttiden i omegnen af 12 sek. Omkostningen hertil vil alene beløbe sig til en håndfuld skilte.

Med samtidigt forbud mod overhaling, vil trafikken på Jonstrupvangvej være underlagt samme vilkår som Kr. Værløsevej. Jonstrup ’89 anbefaler en ”Kr. Værløsevej-løsning”.

Politisk løftestang

Forvaltningen har gentagne gange påpeget det hensigtsmæssige i, at samarbejdet omkring bydelen og dens udvikling bør ske på ’administrativt’ niveau. Jonstrup ’89 er ikke uenig heri. Men vi må med erfaringer fra Jonstrupvangvej-historikken erkende nødvendigheden af, at inddrage politikerne tidligere i problemstillingerne, end vi har haft for vane.

 


Antenne på skolens skorsten.jpg

Radioantenner på Seminariebygningerne

J89 modtog 10. januar 2024 Furesø kommunes dispensation til opsætning af radioantenner på Seminariebygningernes skorsten. Læs dispensationen her,

Dispensationen er tidsbegrænset til 10 år, i hvilken periode Furesø Vandforsyning skal forsøge at finde andre placeringsmuligheder. Hertil skal nævnes, at J89 i forbindelse med naboorienteringen  præsenterede Furesø Vandforsyning for to tilgængelige masteplaceringer i området.

Læs dispensationsansøgning og J89's høringssvar her
L
æs J89s opfølgende skrivelse til Furesø Vandforsyning her