Home > Blog > Nyhedsbrev Året der gik

Nyhedsbrev Året der gik

Posted by frank on December 29, 2019

Nyhedsbrev december 2019                                                                                                                      j89logo.png

 2019 har på mange måder været et godt år. Mange af de ideer og forslag, som er kommet frem på borgermøder, i arbejdsgrupper og bestyrelse, er realiserede i 2019 eller kan ses i løbet af 2020-22.

Starten gik i 2015, hvor Furesø kommune fremlagde planer for over 500 nye boliger omkring Seminariet og på Flyvestationen.  Planer indebar at indbyggetallet fordobles, at der kommer mange børnefamilier og at Flyvestationen åbnes for sport og events. Der skulle findes løsninger, der giver plads til alt det nye, samtidig med at bevare kvaliteterne i byen, naturen, foreningslivet og historien. Jonstrup ’89 er kommet med mange forslag og afgivet høringsvar på lokalplaner og dispensationsansøgninger og har fået en god dialog med kommunen. Det er ikke altid nemt at forlige kommunale planer og lokale hensyn. Her er resultaterne:

 

Veje, stier, hastighedsgrænser, rundkørsel, torv og P-pladser.

 Udfordringen har været, at vi der bor i Jonstrup, skal kunne komme nemt og sikkert rundt samt ind og ud af byen. Samtidigt med at den gennemkørende trafik skal mindskes og helst ledes uden om byen. Derfor er der nu 30 km. begrænsning på Jonstrupvej og Jonstrupvangvej, der bruges til gennemkørsel. Samt 40 km. på Bringevej og Perimetervej, der bruges af mange cyklister og børn. Nedsat hastighed begrænser gennemkørslen, men giver også mindre trafikstøj og øger sikkerheden. Perimetervejen ventes færdig i 2020, hvor der også er anlagt en rundkørsel ud til Jonstrupvangvej, som vil begrænse farten yderligere og lette ind- og udkørsel fra Flyvestationen. Cyklister og gående får stiforbindelse fra mellem Bringevej og Perimetervej, samt fra Flyvestationen til Måløv St.

 Kommunen har sagt ja til Jonstrup ’89 plan om et torv mellem skolen og Jonstruphus som vil forskønne området og øge sikkerheden for skolebørn. Men det er dyrt og vil nok tage nogle år.

De forventede aktiviteter og events på Flyvestationen forudsætter flere P-pladser. Der er ekstra P-pladser ved Sandet og Filmstationen, men endnu ingen løsninger i Jonstrup.

 

Boliger.

Principper og rammer for de mange nye boliger er fastlagte i en helhedsplan og lokalplaner, der er udviklet, af bl.a. ejendomsselskabet Freja og besluttet af Byrådet. Jonstrup ’89 har medvirket med høringssvar mv. Resultaterne er mange nye boliger, bygget varieret i klynger med fællesskab og i god respekt for landskab, natur og kultur. Der hvor det er gået galt, er hvor kommunen har givet dispensationer til bygherrer, der bygger for mange boliger, udvider byggefelter eller på anden vis bryder med de principper, Byrådet har vedtaget. Denne praksis ser heldigvis ud til at være stoppet med den politiske og administrative ledelse, der kom til efter kommunalvalget 2018.  De steder, hvor skaden er sket, søger Jonstrup ’89 løsninger, sammen med de borgere, der kommer i klemme.

Byggeriet på Flyvestationen og ved Seminariet er stadig i gang.  Filmhusene og Mageløse er (næsten) færdige, resten forventes afsluttede inden 2022/23.

 

Ny daginstitution på Flyvestationen, udvidelse af Krudthuset og skole

 De mange nye børnefamilier stiller krav om flere pladser i daginstitutioner og skole. Krudthuset er i 2019 udvidet med 20 pladser og en ny daginstitution med 150 pladser er under opførsel på Flyvestationen og åbner 2020. Forud er gået en lang proces, som viser at god dialog kan spare millioner og skabe bedre løsninger for alle.  Forvaltningen spillede ud i 2016 med en prognose, som viste at børnetallet vil vokse frem til 2025, men at pladsbehovet kunne løses af de eksisterende institutioner.  Jonstrup 89’s prognoser viste at børnetallet ville stige langt hurtigere og at der var behov for flere pladser allerede fra 2018. Politikerne fulgte Byrådets princip om daginstitution tæt ved forældrene og besluttede at bygge 180 pladser i Jonstrup. En ny institution kunne dog først åbne i 2020, så kommunen valgte at udvide Krudthuset i 2019 med 20 pladser og etablere en skovbørnehave i Jægerhytten med 40 pladser. Forældrene påpegede at de har spædbørn, som ikke kan gå i en skovbørnehave. Kommunen forslog derfor ombygning af Krudthuset med 40 vuggestuepladser, men det skabte andre bekymringer. Løsningen kom fra forældrene i dialog med forvaltningen: ”I stedet for skovbørnehave og ombygning af Krudthuset, foreslår vi en fleksibel løsning, hvor børnene får plads i andre institutioner i kommunen og passes af pædagoger, der flytter sammen med børnene til den ny institution på Flyvestationen, når den åbner”. Politikerne sagde ja, kommunen sparer omkring kr. 5 mio. og alle er glade for løsningen.

Børn vokser. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse, at antallet i Jonstrup indskoling for 0-2. klasse og derefter Værløse Skole, vil stige meget i de kommende år. Løsningen på den udfordring står højt på Jonstrup ’89 dagsorden i 2020.

 

Kultur – og Fritidsaksen og aktiviteterne på Flyvestationen.

Flyvestationens historie, hangarerne, landingsbanen og andre anlæg inviterer til aktiviteter, som har fundet vej allerede.  Fx cykling, fly, skatere, rulleskøjter og – ski, modelfly, droner osv. Kommunen hjælper med at skabe bedre vilkår for aktiviteterne, bl.a. støtte til Flyhistorisk Hangar og projekt ”Flyvestationen på Hjul”. Alt sammen aktiviteter, der vækker glæde blandt interesserede, men også skaber bekymringer blandt de, der holder af den natur, dyrelivet, freden og udsynet, som også er en del af Flyvestationen. Sideløbende kommer de mange boliger, fuldt udbygget i alt op mod 1.000 husstande, som bor ud til aktiviteterne.

Der er ingen plan for, hvordan man kunne forene de mange interesser og forskellige hensyn, hvilket blev klart da Flyhistorisk Hangar i 2018 sendte en ansøgning til kommunen om flyvning. Ansøgningen fik en blandet modtagelse i første høringsrunde. Kommunen inviterede til en supplerende høring i 2019, hvor Jonstrup ’89 til inviterede grundejerforeninger rundt om Flyvestation og lagde op et enigt svar, som gav plads til alle. Vores erfaring er at hvis der kommer mange forskellige svar, vælger kommunen det, den ønsker. Hvis lokale skal have indflydelse, skal vi være enige. Det lykkedes heldigvis, alle på nær 2 grundejerforeninger skrev under på nogle enkle principper for flyvning inden for aftalte rammer. Høringssvaret blev afleveret august 2019. Vi har endnu ikke fået kommunens reaktion.

Byrådet besluttede december 2019 at støtte projektet ”Flyvestation på Hjul”, om anlæg til rulleskøjter, skateboard, rulleski, cykler, denne gang uden at høre grundejerforeningerne og Jonstrup ’89 om projektet. Der har været møder under vejs, men ingen høring om det færdige resultat. Jonstrup ’89 følger op i 2020.

 

Jonstrups historie: Seminariet, Jonstrupsamlingen og Filosofgangen.

 Folk, der ikke kender Jonstrup, tror måske at det er en udkants-by. Men historien viser noget andet. Jonstrup var hjemsted for Danmarks første seminarium i perioden 1809 – 1956. Den historie kan man se og høre foredrag om i Jonstrup samlingen på Øvelsesskolen. Du kan læse mere om samlingen og foredragene på http://www.jonstrupsamlingen.dk/

Man kan også opleve historien i Filosofgangen omkring parken. Gangen er anlagt i 1809 med inspiration fra Platons Akademi, der netop havde en filosofgang, hvor de frie grækere gik og udviklede store tanker. Historien blev kendt, da planerne for byggerierne ved Filosofgangen, kom til høring. Her lykkedes det at vinde forståelse for Filosofgangens historiske værdier, med det resultat, at Gangen retableres med træer og at der kommer aftaler og tinglysning, som sikrer en 7 m. zone omkring Gangen og at kommunen plejer Filosofgangen fremover.

 

Jonstrup Senior Akademi.

August 2019 tog en gruppe seniorer initiativ til at starte en forening med det formål at styrke medlemmernes undren, viden og nytte og at give hinanden glæden ved at tage ansvar og deltage aktivt i fællesskab og samfund. Navnet lå lige for, Jonstrup har en filosofgang, men mangler et akademi, hvor vor tids frie grækere – seniorerne – kan mødes. Ideen har slået rigtig godt an. Der er allerede 150 medlemmer, som mødes ved foredrag og interessegrupper, som spænder over emner som musik, historie, lyrik, strikkeklub, film, gå- og cykelture mm. Næste foredrag er tirsdag 7. januar kl. 19.30 i Jonstruphus, hvor Mogens Houman fortæller historien om Værløse Tårn og flykontrol. Se  http://jonstrup-senior-akademi.dk/

 

Jonstrups historie i sten.

 Under anlægsarbejdet af de mange boliger på Flyvestationen, blev der gravet mange store og små sten frem. Freja Ejendomsselskab henvendte sig juni 2019 til Jonstrup ’89 med et forslag om at bruge stenene til at fortælle om Jonstrups historie fra Istiden, som bragte stenene til nu, hvor der bygges boliger. Jonstrup ’89 fik via Jonstrupsamlingen kontakt til historisk kyndige og allerede i august lå der en projektplan om at bruge 21 store sten som fortællesten, hvor en billedhugger mejsler overskrifter, årstal og symboler, startende med Jægerstenalderen 15.000 år f.kr. over bronze- og jernalder, vikingetid, middelalder og frem til i dag. Fortællestenene spredes sammen med mindre sten mellem Hangar 3 og 4, på et sted hvor man har den smukkeste udsigt over Flyvestationen og hvor man aner oldtidsstien, som følger vandskellet fra Roskilde til Helsingør. Vandskellet var vej for dyrene, siden jægerne og nu: os.

Du kan høre mere om projektet på Jonstrup ’89 generalforsamling onsdag den 25. marts kl. 19 i Jonstruphus, hvor billedhuggeren fortæller om sit arbejde.

Du er altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen med kommentarer og spørgsmål.

 Med venlig hilsen

Per K. Larsen

Formand, Jonstrup ’89

Kommentarer: