Home > Blog > Høringssvar Trafikplan 2013-2017

Høringssvar Trafikplan 2013-2017

Posted by anders on October 3, 2013

Trafikafviklingen fra Flyvestationens arealer med den nye anvendelse må præciseres. Jonstrup'89 ønsker præciseret  at trafik fra nyt boligområde m.m. afvikles via Jonstrupvangvej og ikke gennem sydporten.

Trafik fra erhvervsområdet ved Måløv bør også i fremtiden afvikles gennem den nuværende adgang og der gives kun adgang til Perimetervejen gennem sydporten mod Jonstrup for lette trafikanter.

Vi har ved tidligere høringssvar gjort opmærksom på, at vi mener Perimetervej bør lukkes mellem filmby og boligområde.  Formålet hermed er, ikke at lade tung erhvervstrafik køre på Perimetervej. Med denne løsning undgår man også, at Perimetervej bliver gennemkørselsvej for trafik fra Frederikssundvej (Jungshøjvej) mod Værløse, Farum etc.

Nogle borgere har endvidere udtrykt bekymring for støj og forurening fra Perimetervejen, særlig for beboerne i i Bringetoften 2-12 og Bringevænget 109 og 115.
Disse ejendomme ligger meget tæt på perimetervejens sydligste del, og vi regner med, at dette forhold indtænkes i de fremtidige planer.

De 430 nye boliger, der efter kommuneplanen skal trafikbetjenes af perimetervejen fra syd, må formodes at komme til at indeholde et ikke ubetydeligt antal børn.
Nogle af disse skal vel selv kunne bevæge sig til og fra skole/fritidsordninger, så hvordan har forvaltningen tænkt sig at gående og cyklister skal færdes på perimetervejen?
Skal den udvides i bredden, så der bliver plads til cykel- og gangsti? Eller skal der anlægges helt nye cykel- og gangstier på området?

Er der planer for indgangen til flyvestationen/lågen fra Bringevej? Den benyttes af mange mennesker i dag.

Der er planlagt en tilslutningsvej fra perimetervejen til Jonstrupvangvej. Hvordan har man tænkt sig denne vejtilslutning udformet: Som et trafikreguleret kryds ? Eller som en rundkørsel?

Jonstrup'89 savner en plan for den kollektive trafik, som giver sammenhæng på tværs af kommunen og som er i samspil med den regionale kollektive trafik, bus såvel som tog. Herunder også lette og handicapvenlige adgangsforhold imellem de enkelte trafikarter. (bl. a adgangsforhold til S-stationer fra bus).

I forbindelse med kollektiv trafik og ønsker om bæredygtighed, vil vi spørge, om der er planer om at genindføre en tålelig og pålidelig busbetjening af Jonstrup f.eks. så der bliver direkte forbindelse til Ballerup?

Trafikplanen bør indtænke forventninger om øget trafik gennem kommunen, og særligt via Måløv Parkvej, Jonstrupvej og Jonstrupvangvej, når der bliver lavet en til/frakørsel til den nye Frederikssundsmotorvej.

Kommentarer:

Posted by Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=386aa54fa353226244575c1ec5758012& on
epqfd2
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.