Home > Blog > Dispensationsansøgning om fravigelse af udstykningsprincipper

Dispensationsansøgning om fravigelse af udstykningsprincipper

Posted by BoSoegaard on May 3, 2021

HusCompagniets ansøgning om dispensation fra lokalplanens udstykningsbestemmelser


De to udstykningsprincipper - reduceret.jpg


Update 3. maj 2021:

Furesø kommunen fremsendte 28. april 2021 naboorientering, hvori HusCompagniet beder om dispensation til af fravige lokalplanens udstykningsprincipper. Naboorienteringen kan læses HER. Den ønskede fravigelse fra lokalplanens bestemmelser vil betyde, at HusCompagniet kan undlade at opfylde lokalplanens princip om fællesarealer i bebyggelsen, - et princip som er centralt for lokalplanen og som er aftalt mellem Jonstrups borgere og kommunen ved lokalplanens godkendelse i 2015.

Udstykningsprincippet om skellinjer i flugt med byggeriets gavle, som HusCompagniet hermed ønsker dispenseret, er indeholdt som "Anbringende nr. 6" i J89s klagesag i Planklagenævnet.

J89 har udarbejdet udkast til indsigelse/høringssvar, som kan læses HER. Med dette opslag ønsker J89 at indhente medlemmernes holdning til høringssvaret med henblik på evt. at korrigere teksten for at sikre mandat til fremsendelse.

Har du i mellemtiden glemt klagesagens hovedpunkter, kan du hurtigt orientere dig på pixi-udgaven, der kan læses HER

PS: Det er meget 'alternativt' at kommunen udsender nabohøring om dispensationsanmodning efter meddelelse af byggetilladelse. Især i en situation som denne, hvor præmissen har været erkendt i lang tid. 

VIGTIGT:  J89 modtager meget gerne din holdning til høringssvaret på bos@jonstrup89.dk eller under opslaget på foreningens facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/133271193434941). J89 skal have din tilbagemelding senest lørdag 8. maj 2021.


Update 31. marts 2021:

Med naboorientering af 12. februar 2021 søgte HusCompagniet om dispensation fra lokalplanen til at overskride bygningsreglementets støjkrav fra varmepumpeanlæg. Efter J89s indsigelser herimod blev ansøgning og naboorientering trukket tilbage.

15. marts 2021 modtog J89 afslag fra Planklagenævnet på at tillægge vores klagesag opsættende virkning under henvisning til, at nævnet ikke finder grundlag til at "fravige reglen om, at en klage ikke har opsættende virkning". 

17. marts 2021 modtog HusCompagniet byggetilladelse til 26 rækkehuse. Tilladelsen omfattede uændret det projekt, som er omfattet af klagesagen. Tilladelsen indeholder dog en nedrivningsklausul, hvorfor HusCompagniet skal acceptere at skulle nedrive byggeriet, hvis udstykningen ikke kan godkendes af Geodatastyrelsen, eller hvis godkendelsen ikke overholder lovgivningen. J89 antager, at denne klausul skyldes klagesagen. Se byggetilladelsen her.

31. marts 2021 supplerede J89 med bilag til klagesagen, primært ved aktoversigt med historik på Furesø kommunes afvisning af dialog og samarbejde omkring denne sag.