Furesø Kommunes høringer og høringsparter.


Hvem høres?

I henhold til Planlovens §23a og §24 skal alle kommunale forslag til planer offentliggøres i en høringsproces. Der gælder f.eks. kommuneplaner, lokalplaner, planstrategier, plejeplaner og trafikplaner.

Alle borgere kan kommentere offentliggjorte planforslag. Med hensyn til lokalplanændringer og dispensationer vil berørte borgere modtager forslagene direkte, lige som høringsberettigede lokale foreninger modtager forslagene direkte.

Borgerne høres således både direkte og gennem de foreninger, der hver for sig repræsenterer et interesseområde.

Jonstrup '89 som høringspart

Alle foreninger under Lokalsamfundenes Samvirke er pr. definition høringsparter. Jonstrup '89 er således høringsberettiget part vedrørende forhold, der omfatter Jonstrup. Jonstrup '89 geografiske høringsområde er defineret af den røde afgrænsning på figuren herunder:

2023-09-19 - J89 dækningsområde.jpg

Mundtlige og skriftlige input til Jonstrup '89s høringssvar ikke forbeholdt medlemmer, men er en mulighed for alle borgere i Jonstrup.

Forløbet af den kommunale høringsproces

Forslag og høringer m. bilag sendes til relevante høringsberettigede. Høringsfrister fremgår af Planlovens bestemmelser, hvor §24 er central. Se mere om partshøring og naboorientering i Furesø kommune.

Furesø kommune fastsætter generelt frister til 4 uger for planforslag og 2 uger for høringer/naboorienteringer (f.eks. dispensationer og naturopretning). Men fristen kan varierer afhængig af f.eks. ferieperioder. Ofte ønsker Furesøs politikerne tid til reelle borgerprocesser, hvilket væsentligt kan forlænge fristerne. Læs mere om 'Furesømodellen' for borgerinddragelse her

Høringssvar afgives altid skriftligt. Alle høringssvar indgår i de politiske udvalgs drøftelser som grundlag for beslutning. Høringssvar på planer offentliggøres i referat fra udvalgsbehandlingen, og afgørelser mht. dispensation mv. tilsendes de høringsparter, som har indsendt høringssvar..

Forløbet af Jonstrup '89s høringsproces

Hvor en plan er af væsentlig betydning for Jonstrup eller for dele af lokalsamfundets borgere, og hvor tidsfristen muliggør det, afholder Jonstrup '89 typisk borgermøder, hvor planforslag og oplæg til høringssvar præsenteres og drøftes i plenum.

I andre høringer, og specielt ved høringsfrister ned til 2 uger, gennemføres Jonstrup '89s lokale høringsproces ved:

- Opslag på hjemmesiden www.jonstrup89.dk og notits på vores fb-gruppe.
- Orientering af borgere og foreninger, som kan have interesse i høringen
- Modtagelse af kommentarer fra borgere
- Udarbejdelse af forslag til høringssvar med grundlag i borgerinput
- Forslag til høringssvar slås op på hjemmesiden for sidste kommentarer
- Fremsendelse af høringssvar til Furesø kommune
- Opslag af Furesø kommunes afgørelse på hjemmesiden

De kommentarer, som J89 modtager fra borger, vurderes og indarbejdes i høringssvar. Kommentarer modtages telefonisk, ved personlige møder eller via fb og bestyrelse@jonstrup89.dk

Bemærk, at med skarpe tidsfrister, vil vores lokale høringsproces ofte udvikle sig fra dag til dag, - ja fra time til time op imod fristens udløb. Det er frivillige borgere, som gennemfører processen, så bær venligst over med enkelte svipsere.

Opslået 12. august 2023
Revideret: 6. februar 2024