Vedtægter for Jonstrup ´89

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Jonstrup’89.

Foreningens hjemsted er Jonstrup, Furesø Kommune.

Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende formand.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er:

At fremme samarbejdet mellem borgerne i Jonstrup til fordel for børn og voksne.

At fremme aktivitetsmulighederne på tværs af foreninger og institutioner i området.

At forbedre informationen til områdets borgere samt politikere og forvaltning, bla. gennem et udbygget samarbejde med den lokale presse.

At rådgive og stille forslag om forhold, der har interesser for området.

At administrere fællesfaciliteter i samarbejde med Furesø Kommune og øvrige Jonstrupforeninger og –institutioner.

§ 3 MEDLEMMER

Enhver, der er bosiddende eller har aktivitet i den del af Jonstrup, der er hjemmehørende under Furesø Kommune, kan optages som medlem.

Der findes følgende medlemsstyper:

Husstandsmedlemskaber – Husstande i Jonstrup. Husstanden udgør et medlem.

Individuelle medlemskaber – Enkeltpersoner, der uafhængig af husstand ønsker medlemskab.

Foreningsmedlemskaber – Foreninger der er hjemmehørende i eller har aktiviteter i Jonstrup, herunder grundejerforeninger. Den enkelte forening repræsenteres af foreningens bestyrelsen eller efter repræsentations-bestemmelsen i foreningens vedtægter.

Virksomhedsmedlemskaber – Virksomheder eller institutioner som er hjemmehørende eller har aktiviteter i Jonstrup.

Medlemsskabet bortfalder, når et medlem fraflytter Jonstrup eller dets aktivitet i Jonstrup ophører.

Medlemmerne optages i en medlemsfortegnelse.

Foreningens medlemmer hæfter alene med deres kontingent.

§ 4 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts/april måned.

Indvarsling af ordinær generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne samt lokalt ved opslag eller lignende senest 3 uger i forvejen med angivelse af følgende dagsorden.

Valg af dirigent.

Valg af referent

Formandens beretning

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Indkomne forslag behandles.

Forelæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent

Valg:

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisorer og revisorsuppleanter, der vælges for 1 år.

Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, og offentliggøres lokalt 1 uge før generalforsamlingen ved opslag eller lignende.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Hvert medlem har en stemme.

Fremmødte medlemmer kan stille med højest én fuldmagt.

Alle sager afgøres ved simpelt flertal.

Ved væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller salg af disse kræves der 2/3 flertal. Hvis dette ikke kan opfyldes skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage, hvor vedtagelsen i så fald kan ske ved simpelt flertal.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves simpelt flertal af de fremmødte.

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de fremmødte, dog mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede skrives et referat, som underskrives af dirigenten, referenten og formanden.

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, eller såfremt 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom.

Indkaldelsen sker senest 3 uger efter at der er fremsat ønske herom, indeholdende de punkter der ønskes behandlet.

I øvrigt gælder reglerne son ved den ordinære generalforsamling.

§ 6 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formand.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 4 er på valg ulige år, og 3 er på valg lige år.

2 suppleanter vælges hvert år. Suppleanter indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

Medlemmerne til bestyrelsen og suppleanter vælges ved, at der maximalt kan stemmes på det antal, der skal vælges.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes påkrævet, dog mindst én gang i kvartalet. Ethvert medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde afholdt.

Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Der skrives et referat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne tiltrædes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Foreningen kan ikke forpligtes over for tredjemand ud over, hvad der er vedtaget i budgettet som aftalt på generalforsamlingen.

Foreningen forpligtes og tegnes over for tredjemand af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, eksempelvis advokatbistand.

Såfremt ekstraordinær generalforsamling er indkaldt, kan bestyrelsen ikke foretage ekstraordinære beslutninger.

Til bestyrelsens medlemmer ydes godtgørelse for udlæg mm. i henhold til en på budgettet optaget rammebevilling.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet; dog kan der, dersom arbejdets karakter skønnes rimeligt, ydes et rimeligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan uden videre varsel bringe et medlemskab til ophør, dersom medlemmet ikke har betalt sit kontingent 1 måned efter forfaldsdag.

§ 7 UDVALG

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Bestyrelsen nedsætter stående udvalg i overensstemmelse med forenings formål. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte ad hoc udvalg til enkeltstående opgaver.

§ 8 DRIFT AF JONSTRUPHUS

Jonstruphus drives af bestyrelsen efter den til enhver tid værende aftale med Furesø Kommune.

Måtte aftalen blive opsagt ophører driften.

Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg ’(husudvalg)’ til at forestå denne opgave.

Bestyrelsen aflægger regnskab for driften af Jonstruphus overfor Furesø Kommune direkte.

Der må ikke ske overførsel af midler fra foreningen til driften af Jonstruphus.

§ 9 FORENINGENS MIDLER

Kassereren modtager foreningens indtægter, afholder alle udgifter og fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsfortegnelse.

Kassereren eller formanden underskriver alle kvitteringer. Foreningens midler skal henstå på en konto lydende på foreningens navn.

Kassereren eller formanden kan hæve på kontoen.

Den kontante beholdning må normalt ikke overstige DKK2.000,-.

Bestyrelsen og revisor har til enhver tid ret til at forlange regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning forevist.

Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

Regnskabet skal tilstilles revisor inden den 21/2, og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen i revideret stand.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling onsdag, den 2. april 2003

 

Ændring vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 13. april 2015:

Tilføjelse: "Foreningen forpligtes og tegnes over for tredjemand af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem."

Værløse kommune rettet til Furesø kommune.