Billede1.png

X i kalenderen.jpg

Borgermøde 15. november 2022 Jonstruphus kl. 19:00 - 21:15

Læs Jonstrup-Avisen her
Hent dagsordenen her

Hent slides her

Kom og deltag i debatten om, hvad vi har og hvad vi mangler i Jonstrup.

Borgerundersøgelsen i foråret og det efterfølgende borgermøde i maj viser éntydigt behov for at udvikle faciliteter til fællesskab og aktivitet. Det var også en primær konklusion fra fællesmødet med udvalget for Plan & Byudvikling i juni. Ved Jonstrup ’89’s nylige møde med vore lokale foreninger, blev manglende lokaler fremhævet som den primære barriere imod udvikling.

Stærke fællesskaber og et velfungerende lokalsamfund er centrale pejlemærker for byens udvikling. Udover mangel på lokale faciliteter peger mange borgere på udfordringer med trafikken i det centrale Jonstrup, med offentlig transport, med energiforsyning og med udvikling af Jonstrup Skole til et lokalt forankret, attraktivt undervisningstilbud af høj kvalitet.

Politikerne har set behovet for en helhedstænkt udvikling af vores bydel, og Byrådets konstituering peger præcist på styrkelse af borgerinddragelsen og muligheden for samarbejde om en sammenhængende udviklingsplan for Jonstrup/Sydlejren.

Jonstrup ’89 har sammenfattet væsentlige emner for bydelens udvikling i en Avis, som uddeles til alle husstande primo november. Ikke uventet indgår lokaler og faciliteter for fællesskaber heri som et borgernært ”Byens Hus”. Et hus, som skal indeholde en sal til bl.a. idræt og lokaler for borgere, ungdom og skole. Og hvad sker der med Bygning 305?

 Fjernvarmen kommer nu til Jonstrup

Billede.jpg

Borgermøde i Jonstruphus torsdag 6. oktober 2022 kl. 19:00

Læs referatet her
Slides fra borgermødet her
Spar energi og afvent fjernvarmen her


Sidste: Vestforbrænding har d.d. oplyst, at kriteriet om mindst 40% tilslutningsgrad betyder, at mindst 40% af områdets fjernvarmeforbrug målt i MWh skal tilsluttes som forudsætning for fjernvarme i Jonstrup. Det betyder, at vi skal sikre, at de store aftagere af energi (olie eller gas) tilslutter sig fra starten. (uploaded 9. november 2022).


Der er møde om den ny plan for levering af fjernvarme, torsdag 6. oktober kl. 19 i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159. Vi får besøg af Charlotte Mejlshede fra Vestforbrændring samt Øjvind Vilstrup og Niels Jørgen Brandt, fra Furesø Byråd, der vil hjælpe med svar på spørgsmål.

Furesø kommune vedtog en varmeplan i 2022, hvor målet et at forsyne Jonstrup med fjernvarme omkring 2025, men at løsningen ikke er den samme for alle. Der er forskelle på, hvor meget det vil koste den enkelte at skifte til fjernvarme og hvor meget det vil koste Vestforbrænding at levere. Udgifterne afhænger af, om ejendommene i dag opvarmes med gas, varmepumpe, el mm.

Nu kommer næste skridt. Vestforbrænding har sendt et forslag til levering af fjernvarme fra 2024, som behandles i Byrådet 28. september. Her er Jonstrup opdelt i 2 zoner jfr kortet herunder: Blå Zone, der får fjernvarme i etape 1 og Gul zone, der fortsætter med el og varmepumper. Men bemærk at leveringen afhænger af, at mindst 40% af husstandene i Blå Zone vil have fjernvarme.

Oven i økonomien kommer hensynet til målene for grøn omstilling. Vestforbrænding leverer varme ved at brænde affald, som i stigende grad genanvendes, så der arbejdes intenst med at kombinere affaldsforbrænding med andre varmekilder.

 Alt i alt, er der næppe tvivl om, at fjernvarme være en både billigere og grønnere løsning for Jonstrup. Men kom, stil spørgsmål og bliv klogere.

 Med venlig hilsen
Jonstrup ´89

Hent I/S Vestforbrændings projektforslag fra juli 2022 her, og for de interesserede kan et økonomiske bergeningsgrundlaget findes her

Oversigtskort - Jonstrup.jpg


Furesø kommunes Planstrategi 23

Planstrategi 2023 - Furesø Logo.jpg

J89 har fremsendt indlæg til Furesø kommunes arbejde med den kommende Planstrategi 23 baseret på bydelens aktuelle drøftelser og arbejder omkring skole, trafik gennem byen, naturbevarelse, lokalplanoverholdelse, fælleshus, idræt og kultur, offentlig transport, som bl.a. er kommet til udtryk gennem borgermøder og borgerundersøgelsen i foråret 2022. Læs mere om indkaldelse af borgerforslag her og J89s indlæg her 


Dispensationsansøgninger vedr. støj fra varmepumper

Sammenklip.jpg

KAB's byggeri 'Skovhusene' ansøger Furesø kommune om dispensation både fra Lokalplan 121's krav om, at tekniske anlæg ikke må kunne ses fra offentlige arealer, og fra lokalplanens udstykningsbestemmelser, idet bebyggelsen er planlagt således, at støjkravene til varmepumperne ikke kan opfyldes. Læs naboorienteringen her og J89's høringssvar her.

Andre har afsendt høringssvar med samme indvendinger som J89, bl.a. Furesø By & Land. 

Foranlediget af de indsendte høringssvar har KAB fremsendt forslag til stakit omkring varmepumperne, som med ny naboorientering kan læses her.  Svarfrist for sidstnævnte er 10. august 2022, hvor J89 gerne modtager input på bestyrelse@jonstrup89.dk

J89's umiddelbare bemærkninger til denne sidste naboorientering er, at lokalplanens forbud imod faste hegn bør sikres (i det mindste ved beplantning op imod de foreslåede stakitter), at varmepumperne bør dæmpes ved kilden og at kommunen skal sikre sig, at støjberegningerne er korrekte. 


Fremtidens kollektive trafik i Jonstrup

Furesø kommune har lavet "Udviklingsplan for den kollektive trafik i Furesø kommune", som er i høring indtil 17. juni 2022. Læs og forstå planen ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Kollektiv trafik.jpg  

Efterskrift juli 2022: J89 modtog ikke kommentarer fra borgere i Jonstrup mhp. et fælles høringssvar til Furesø kommunes udviklingsplan for den kollektive trafik. J89s høringssvar er derfor skrevet med grundlag i forårets borgermøde og spørgeskemaundersøgelse, - og med baggrund i høringssvaret til datarapporten om "Trafik- og Mobilitet i Furesø kommune" fra 2021. Du kan læse J89s høringssvar af 17. juni 2022 her. 


Sikre skoleveje i Jonstrup

Udvalget for Natur og Miljø vedtog på mødet 11. maj 2022 rapporten "Inspirationskatalog for sikre skoleveje for Furesø kommune" . Der er 4 inspirationsidéer vedrørende sikker skolevej til Jonstrup skole, som du kan læse ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Sikre skoleveje.jpg

 


Sikre veje i Jonstrup

Ligeledes på møde 11. maj 2022 vedtog Udvalg for Natur og Miljø rapporter og initiativer omkring sikre veje generelt i kommunen. Du kan læse det fulde referat af udvalgsmødet og se rapporter med bilag her.  Ved klik på billederne herunder finder du uddrag, der er relevant for Jonstrup. 

Trafiksikkerhedsinspektion.jpg     Signalscreening.jpg

 


Borgerundersøgelsen

HUSK: Borgermøde tirsdag 17. maj 2022 kl. 19:00 

Læs resultatet af Borgerundersøgelsen her og vær klædt på til Borgermødet

SurveyMonkey har genereret grafisk af svarene, som du kan se og downloade her.
Du kan også læse tilfredsheds-udsagn her
- og de mere forbeholdne udsagn her.

På Borgermødet gennemgår Jonstrup '89s arbejdsgruppe resultaterne fra undersøgelsen. Helt usædvanligt fremlægger vi forud for mødet de slides, der vil blive benyttet. Du kan finde dem her

Slide-bånd.jpg

 


Helhedsplanlægning i Jonstrup
Borgermøde 17. maj 2022

Crowd.png

Furesø byråd har vedtaget mulighed for en projektgruppe ("Projektgruppen") til planlægning af Jonstrups sammenhængende udvikling med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.

Jonstrup '89 har i slutningen af marts uddelt flyer i alle postkasser i byen, hvor alle husstande fra Jonstrupvangvej mod øst til Filmhusene i vest er inviteret til Jonstrup '89s borgermøde 17. maj. Samtidig blev alle opfordret til at svare på borgerundersøgelsen, der skal danne grundlag for borgernes overvejelser og input til til Jonstrup '89s og Projektgruppens arbejde for bydelens udvikling.

Borgerundersøgelsen, der sluttede 1. maj, har resulteret i mere end 200 besvarelser. Det svarer til ca. 25% af husstandene i Jonstrup, hvilket vi er meget tilfredse med. Men borgerundersøgelsen kan ikke stå alene. Den peger meget fint på prioriteter, ønsker og muligheder og er et godt grundlag til videre afklaringer og drøftelser.

Bestyrelsens arbejdsudvalg vil udsende et kort opkog af borgerundersøgelsen forud for mødet, så deltagerne kan være 'klædt på' til at kunne deltage i drøftelserne.  


 Skærmbillede 2022-05-16 111448.jpg

 


Nabohøring om Erhvervsområde Walgerholm

Jonstrup '89 har modtaget naboorientering vedr. ønske om opstilling af containere i randområderne ved erhvervsområdet Walgerholm i Jonstrup i modstrid med Lokalplan 23. Jonstrup '89 har afholdt møde med forvaltningen og forsøgt at vurdere konsekvenserne ved at dispensere fra lokalplanen.

Skærmbillede 2022-05-16 102209.jpg 

I stedet for at opponere - eller anerkende - dispensationsønsket, har Jonstrup '89 opfordret forvaltning og politikere til i samarbejde med virksomhederne at revurdere det samlede lokalplanområde mht. de enkelte parcellers overholdelse af lokalplanen. Dette i bestræbelserne på både at sikre lokalplanens intentioner og at imødekomme virksomhedernes behov.

Se lokalplanen her
Se kommunens naboorientering her
Se Jonstrup '89s høringssvar her


Jonstrup '89s generalforsamling 2022

Læs referat af generalforsamlingen her

Læs omtalen fra borgermødet forud for generalforsamlingen her  

 


Nabohøring vedrørende kirkegården

 Jonstrup '89 har fremsendt høringssvar vedr. kirkegårdens dispensationsansøgning. Høringssvaret er udarbejdet efter afklarende samtaler med naboerne. Se naboorienteringen her, og høringssvaret her. Grundet kort tidsfrist og andre presserende opgaver har det ikke været muligt at fremlægge udkastet til høringssvar forinden. 

Tværsnit.jpg

Vælgermøde i Jonstruphus 27 maj

0 Comments Read full post »

Her er det endelige høringssvar 3 etappe til kommunen fra J89

Høringssvar

Og mødet med de berørte Grundejerforeninger / Kirkegården ifm.etablering rundkørsel Søhusvej/Jonstrupvangvej

J89/ GF Møde

0 Comments Read full post »

Foranlediget af J89s drøftelser og aftale med Furesø kommune om bevarelse af Filosofgangen, har landskabsarkitekt Katrine Binzer (Binzer landskab Aps) i samarbejde med kommunen udarbejdet en udviklings- og plejeplan for Jonstrup Seminariepark. Planen indeholder samtidig udviklingsplan for bevarelse og opretning af Filosofgangen i tilknytning til opførelse af seniorbofællesskabet Jonshøj på nabogrunden.

 Planen skal betragtes som foreløbig, og der er ikke aftalt tidsplan for implementering af planens enkelte elementer 

Planen kan hentes her

0 Comments Read full post »

0 Comments Read full post »

Udkast til høringssvar

April 7, 2019

0 Comments Read full post »

Nyhedsbrev Feb/Mars

February 24, 2019

Kære Alle

 Der er 3 punkter denne gang

Rema 1000 Tøndeslagning Lørdag d. 2/3 se mere her 

Jonstrupsamlingens foredrag Søndag den 3/3 se mere her

Borgermøde og Jonstrup89 generalforsamling Onsdag den 3/4, ...

0 Comments Read full post »