Fredskov ved Perimetervejen

November 27, 2023

Naturpleje langs perimetervejen.jpg

Træfældninger og naturpleje på Perimetervejen

Driftsgården har for nylig overtaget driften af Perimetervej og har planlagt et større indgreb med fældning af risikotræer og træer/buske gennem fredskoven, der vil være et problem i forhold til sikkerhed og for at kunne holde frirumsprofil på vej og cykelsti.

Anna Bodil Hald (J89) har 22. november 2023 sammen med overgartner Christina Kastrup Madsen og hendes kollega Jakob Rein (begge Furesø Kommune) besigtiget træer og buske på strækningen. Der står en del døde og halvdøde birk, bl.a. pga. påfyld med jord ifm. vejarbejdet, men også pga. selve belægning af vej/cykelsti/gangsti, som hæmmer luft mv. til rødderne.   

Der var enighed om at fælde en del af birketræerne både mod syd og mod nord grundet risiko for væltede træer på vejen.

Mange træer og buske er i forbindelse med vejarbejdet beskåret helt forkert. De hælder ud mod vejen og bliver et årligt problem for fremkommeligheden. Det blev besluttet at fælde/skær en del af dem i bund.

Dertil skæres en del opvækst af vedplanter i bund på den soleksponerede vejkantskrænt længst mod øst. Mange af dem holdes nede i forbindelse med fremtidig vejkantslåning i begyndelsen af maj. Dog uden at der kommer en skarp gennemgående skillekant.

Brombær skæres tilbage.

Der var enighed om, at der bliver plantet vedplanter ind hist og pist på sydsiden: eg, naur, fugle-kirsebær, benved, birk mv. og et par steder med lind. Tjørn og mirabel mfl. kommer af sig selv. Mange steder er der nemlig underskov af vedplanter på vej op.

Stammer bliver liggende, mens småt for det meste fjernes.

Arbejdet bliver igangsat så hurtigt, Furesø kommune kan få det aftalt med en entreprenør. Formentlig i indeværende år.

 

v. Anna Bodil Hald


Underskrifter for ny Jonstrup Skole.jpg

Underskrifter for udvidelse af Jonstrup Skole 

Forvaltningen anbefalede, at udbygning af Jonstrup Skoles skulle udskydes til 2030'erne. En stor deputation af borgere med plakater, løbehjul og børnecykler ville det anderledes og mødte politikerne ved det afgørende byrådsmøde. Politikerne ville det også anderledes. Og udbygningen blev besluttet.

Borgerne i Jonstrup ønskede byggeriet fremmet for at kunne møde den store årgang i 2027 og iværksatte en underskriftsindsdamling med det formål, hvor flere end 300 borgere i Jonstrup fulgte opfordringen. Politikerne fulgte målsætningen, og beslutningen blev en projekterings- og byggeproces i 2024-2026.

J89 har kvitteret Byrådet for processen med et åbent brev og ser frem til et konstruktivt samarbejde om udbygningen. Se brevet her


Møde med Louise Piester.jpg

Årsmøde med Center for By og Miljø v. centerchef Louise Piester

Jonstrup '89 og center for By og Miljø afholder et årligt møde for opdatering på udviklingen i Jonstrup og for status på igangværende sager. 2023-mødet blev afholdt 25. oktober. 

J89's agenda kan du læse her og bilagene her.

Forvaltningen udtrykte lydhørhed for tanken om, at Bus 153 skal køre til Propelvej, og for fremme af de besluttede trafiksikkerhedstiltag omkring Jonstrup Skole. Louise tog nogle afklaringer 'med hjem', men ellers var det så'n som så'n med fremskridt på den fælles agenda.   

Vi vil udarbejde et kort notat fra mødet


Bus 153

October 3, 2023

 Bus i Sydlejren.jpg

Bus 153 er nu i høring til 17. oktober 2023, læs her.  J89's høringsbrev vil præcisere, at NMG-udvalget i 2019 besluttede, at der skal etableres stoppested ved stien mellem Bringevej og Perimetervejen, hvilket ikke er med i høringen. 

Beboere i Filmhusene ønsker mulighed for stoppested ved Propelvej, da det planlagte stop ved Gammelvad ligger langt fra de yderste boligklynger. 

J89 er ikke klar over, om Bus 153 skal erstatte skolebussen. I givet fald vil J89 argumentere for, at morgenkørslen koordineres med daglig skolestart. 

Vi er super glade for, at Sydlejren endelig får mulighed for reel kollektiv transport. Men en frekvens på én afgang/time er ikke specifik attraktiv, og vi er derfor bekymret over, at det vil sløre det reelle potentiale ved en buslinje til Sydlejren. Nu må det bestå sin prøve, og vi ønsker buslinje 153 al rygvind, og satser på, at de videre forhandlinger med Ballerup vil muliggøre 20 min-drift inden for kortere tid. 

13. oktober 2023:
Læs udkastet til høringssvar her


Antenne på skolens skorsten

September 30, 2023

Antenne på skolens skorsten.jpg

Jfr. tidligere opslag på facebook, ansøger Furesø Vandforsyning a.m.b.a om tilladelse til at opsætte antenner på Jonstrup Skoles skorsten. Antennerne er del af den digitale omstillingen af vor vandmåling. Læs her

Bygningerne er imidlertid bevaringsværdige, og som udgangspunkt kræver ændringer - i hvert tilfælde udvendige - en arkitektonisk og byrumsmæssig vurdering. J89 har derfor gennem flere år presset kommunen for at få bygningerne SAVE-klassificeret, men vi er gentagne gange holdt hen med, at det koster penge og derfor kan vente indtil, der skal 'ske noget' med bygningerne. J89 har selv indhentet tilbud på klassificering, som ikke er imødekommet af kommunen.

Det kan diskuteres, hvorvidt de højglanspolerede hvide antenner på skorstenen vil være diskrete, flotte eller skæmmende, men indiskutabelt repræsenterer de en ændring på bygningen. Der 'sker noget' med bygningen.

Skorstenen er ikke original, men opført i tilpasset stil. Men det skal også indgå i vurderingen, om skorstenen bevares for eftertiden ifm. skift til fjernvarme. 

Telia søgte i 1997 tilladelse til opsætning af mobilantenner på skorstenen, men fik afslag. Vi kender ikke baggrunden herfor.

Desuden findes master i området, som muligvis med god ret kan repræsentere alternativer til skolens skorsten i en situation, hvor bevaringskalssifikation for bygningen ikke er tilvejebragt. 

Har du kommentarer, kan du skrive til bestyrelse@jonstrup89.dk eller på facebook.

6. oktober 2023:
Endeligt høringssvar kan læses her