Planstrategi 2023 - Furesø Logo.jpg

J89 har fremsendt indlæg til Furesø kommunes arbejde med den kommende Planstrategi 23 baseret på bydelens aktuelle drøftelser og arbejder omkring skole, trafik gennem byen, naturbevarelse, lokalplanoverholdelse, fælleshus, idræt og kultur, offentlig transport, som bl.a. er kommet til udtryk gennem borgermøder og borgerundersøgelsen i foråret 2022. Læs mere om indkaldelse af borgerforslag her og J89s indlæg her 


KAB's byggeri 'Skovhusene' ansøger Furesø kommune om dispensation både fra Lokalplan 121's krav om, at tekniske anlæg ikke må kunne ses fra offentlige arealer, og fra lokalplanens udstykningsbestemmelser, idet bebyggelsen er planlagt således, at støjkravene til varmepumperne ikke kan opfyldes. Læs naboorienteringen her og J89's høringssvar her.

Andre har afsendt høringssvar med samme indvendinger som J89, bl.a. Furesø By & Land. 

Sammenklip.jpg

Foranlediget af de indsendte høringssvar har KAB fremsendt forslag til stakit omkring varmepumperne, som med ny naboorientering kan læses her.  Svarfrist for sidstnævnte er 10. august 2022, hvor J89 gerne modtager input på bestyrelse@jonstrup89.dk

J89's umiddelbare bemærkninger til denne sidste naboorientering er, at lokalplanens forbud imod faste hegn bør sikres (i det mindste ved beplantning op imod de foreslåede stakitter), at varmepumperne bør dæmpes ved kilden og at kommunen skal sikre sig, at støjberegningerne er korrekte. 


Sikre veje i Jonstrup

June 5, 2022

Ligeledes på møde 11. maj 2022 vedtog Udvalg for Natur og Miljø rapporter og initiativer omkring sikre veje generelt i kommunen. Du kan læse det fulde referat af udvalgsmødet og se rapporter med bilag her.  Ved klik på billederne herunder finder du uddrag, der er relevant for Jonstrup. 

Trafiksikkerhedsinspektion.jpg    Signalscreening.jpg


Furesø kommune har lavet "Udviklingsplan for den kollektive trafik i Furesø kommune", som er i høring indtil 17. juni 2022. Læs og forstå planen ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Kollektiv trafik.jpg

Efterskrift juli 2022:

J89 modtog ikke kommentarer fra borgere i Jonstrup mhp. et fælles høringssvar til Furesø kommunes udviklingsplan for den kollektive trafik. J89s høringssvar er derfor skrevet med grundlag i forårets borgermøde og spørgeskemaundersøgelse, - og med baggrund i høringssvaret til datarapporten om "Trafik- og Mobilitet i Furesø kommune" fra 2021. Du kan læse J89s høringssvar af 17. juni 2022 her. 


Udvalget for Natur og Miljø vedtog på mødet 11. maj 2022 rapporten "Inspirationskatalog for sikre skoleveje for Furesø kommune" . Der er 4 inspirationsidéer vedrørende sikker skolevej til Jonstrup skole, som du kan læse ved klik på billedet herunder. J89 vil kommentere, så har du hurtige kommentarer til os, benyt da venligst facebook.

Sikre skoleveje.jpg